Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

More about the physical plant

What does it look like? How big is it? How cold is it? What does it look like inside? Who built it? Who is the architect? What is the theme of the artwork? Who is the artist?

Hele frøhvelvet ligger i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, omtrent en kilometer i luftlinje fra Longyearbyen flyplass. Totalarealet er 1000 kvadratmeter, men det er bare inngangsportalen i betong som er synlig utenfra. Hvelvet ligger i permafrosten, som holder 3-4 minusgrader.
The Svalbard Global Seed Vault is blasted into the rock base of Platåfjellet ('Mount Plateau'), about a mile from Longyearbyen airport. The total area is 1000 square meters, but only the concrete entrance lobby is visible outside. The vault is situated in permafrost, at a constant 3-4 degrees Celsius below zero. Credit: Matthias Heyde
Kunstverket; ”Perpetual Repercussion” av Dyveke Sanne pryder byggets tak og øvre fasadefont på inngangspartiet. Kunsten gjør bygget synlig på avstand både i dagslys og i mørket, ved hjelp trekanter av høyreflekterende, syrefast stål i forskjellige størrelser. Sammen med andre lysbrytende elementer som speilglass og prismer vil trekantene som inngangspartiet er fylt av, reflektere lys og sollys. Uttrykket endres avhengig av tid på døgnet og årstid.
The artwork; "Perpetual Repercussion" by Dyveke Sanne adorns the building's roof and upper façade front at the entrance. The artwork renders the building visible from far off both day and night, using highly reflective stainless steel triangles of various sizes. Combined with refractive elements such as mirrors and prisms, the triangles at the entrance catch and reflect light and sunlight. The appearance changes with the time of day as well as the season. Credit: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv
Nye frø bæres inn i hvelvet, pakket i kasser som hver rommer maksimalt 400 frøtyper. Kassene er forseglet av den genbanken som sender frøet. I kassene er det plass til inntil 400 frøprøver i hver. Hver frøprøve består av rundt 500 frø og ligger i en lufttett aluminiums pose. Vi har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden.
New seeds are carried into the vault, packed in crates each containing a maximum of 400 seed types. The crates are sealed by the gene bank which deposits the seeds. Each crate holds up to 400 seed samples, and a seed sample typically consists of around 500 seeds sealed in an airtight aluminium bag. Svalbard Global Seed Vault has the capacity to store 4, 5 million different seed types, and so it can hold duplicates of all the unique seed types currently existing in the many gene banks around the world, and will also be able to accommodate new seed types collected in the future. Credit: Matthias Heyde
Frøene pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet.
The seeds are packed in sealed bags inside sealed crates, and stacked on tall shelf racks in the vault. Credit: Matthias Heyde
Statsbygg var byggherre og eier i dag anlegget. De har ansvaret for vedlikehold og den tekniske driften. Frøhvelvet er bygget av Leonhard Nilsen & Sønner. Arkitekt har vært Peter W. Söderman i Barlindhaug Consult AS. Her fra byggeperioden.
The Norwegian public construction agency, Statsbygg, was the contracting client and is the present owner of the facility, responsible for maintenance and technical operations. The Seed Vault facility was constructed by Leonhard Nilsen & Sons. The architect was Peter W. Söderman at Barlindhaug Consult AS. A scene from the construction period. Credit: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv

The building is designed for virtually infinite lifetime. By building the vault 130 meters into the rock and 130 meters above sea level the facility is robustly secured against external hazards and climate change effects. 

Go to the top