655 millioner kroner av spillemidlene fordelt til kulturformål

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag fordelt til sammen 655,1 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2016. Blant tildelingene går 210,1 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, 63,7 millioner kroner til kulturbygg, 180,9 millioner kroner til Frifond, mens 27,8 millioner kroner går til Musikkutstyrsordningen.

- Jeg er svært glad for at vi øker tilskuddet til landsdekkende musikkorganisasjoner også i 2016. Økningen til det frivillige kulturlivet styrker den kulturelle grunnmuren, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Økt tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner 

Regjeringen øker tilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoners drift og aktiviteter med 2 millioner kroner. Økningen kommer på toppen av økningen på 1,5 millioner kroner som ble bevilget høsten 2015. Tilskuddet for 2016 utgjør etter disse økningene 18 millioner kroner og fordeles av Norsk Musikkråd.

3 millioner kroner til Villa Stenersen

Kulturdepartementet har ansvaret for Villa Stenersen i Tuengen allé i Oslo. Villa Stenersen er et arkitekturhistorisk minnesmerke over tidlig modernisme i Norge tegnet av arkitekten Arne Korsmo. Det er mange utfordringer knyttet til vedlikeholdet av bygningen og eiendommen. 
For å få ordnet de mest akutte vedlikeholdsbehovene blir det i år satt av 3 millioner kroner fra spillemidler til kulturformål.

Dette vil gi et bedre utgangspunkt for i neste runde å få på plass en mer langsiktig avtale mellom Statsbygg og Nasjonalmuseet om forvaltningen og bruken av dette viktige kulturminnet.

32,2 millioner til utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet

På museums- og arkivområdet pågår et omfattende arbeid innen utvikling og sikring. Regjeringen øker tilskuddet med 2 millioner kroner i 2016 som øremerkes arbeid med privatarkiv.

57,5 millioner til utviklingstiltak på bibliotekfeltet

Folkebibliotekene er viktige møteplasser for hverdagsintegrering. Mange folkebibliotek har tilbud om språkkafeer, opplæring i nettbruk og offentlige tjenester, leksehjelp, mv. i samarbeid med frivillige. Dette arbeidet er det viktig å støtte opp om. Det er også avsatt midler til en utstilling i Nasjonalbiblioteket om norsk offentlighets historie. 

2,4 millioner til opprusting av Pilegrimsleden

Pilegrimsleden ble åpnet i 1997 med oppmerking på strekningen Oslo-Trondheim og Verdal/Stiklestad – Trondheim. Aktiviteten langs pilegrimsledene har økt og medført behov for opprustning av merking og skilting.

Fordeling av 655 178 000 kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål 

Formål

Beløp

Kulturbygg

63 734 000

Frifond

180 944 000

Musikkutstyrsordningen

27 830 000

Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre

15 075 000

Ordningen for historiske spill

3 355 000

Den kulturelle skolesekken

210 156 000

Omlegging av Den kulturelle skolesekken/ Kulturtanken

6 000 000

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet

32 220 000

Prosjekt- og utviklingsmidler på bibliotekfeltet

51 544 000

Utstilling om norsk offentlig historie i Nasjonalbiblioteket

5 000 000

Villa Stenersen

3 000 000

Pilegrimsleden

2 400 000

Krafttak for sang

5 146 000

Landsomfattende musikkorganisasjoner

18 000 000

Folkeakademienes landsforbund

8 222 000

Fullriggeren Sørlandet

7 242 000

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

8 013 000

Skoleskipet Christian Radich

7 297 000