17,35 millioner kroner i tilskudd til universell utforming

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Et viktig mål for denne regjeringen er at samfunnet skal ha plass til alle, uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Gjennom regjeringens handlingsplan for universell utforming støttes en rekke tiltak som skal bidra til større tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne, på ulike arenaer, som skoler, transport, uteområder og innen IKT. 

Nå tildeler Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til sammen 17,35 millioner kroner i tilskudd som skal bidra til større kunnskap og økt kompetanse og informasjon innen universell utforming. Av disse går cirka 2,3 millioner kroner til prosjekter rettet mot deltakerne i KS' kommunenettverk for universell utforming.

Universell utforming innebærer tilrettelegging blant annet innen transport, IKT, design og arkitektur. Eksempelvis gis det nå støtte til styrking av kompetanse om universell utforming i ulike kommuner, tilrettelegging av skoler, turveier og uteområder, og informasjons- og kartleggingstiltak.

Til sammen 67 prosjekter får tilskudd. Av disse får 45 gjennom hovedutlysningen, mens 22 tilskudd går til kommuner og fylkeskommuner gjennom KS sin utlysning.

– For å sikre at alle kan delta, må vi ha god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Da må vi sørge for at vi har skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske løsninger med tilgang for flest mulig. Prosjektene som får tilskudd er viktige i dette arbeidet, sier Linda Hofstad Helleland.

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet, og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddene gis til statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

– Regjeringen la i 2016 fram en handlingsplan for universell utforming, denne følger vi opp i 2018. Vi fortsetter med langsiktige tiltak for å styrke arbeidet med universell utforming i kommunene, i høyere utdanning, design og formgiving og i standardisering, understreker Helleland.

 

Disse prosjektene har fått støtte - oversikt hos Bufdir