Skal utrede lovendring om statsborgerskap

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utnevnt professor Benedikte Moltumyr Høgberg til å utrede om det bør innføres regler om tap av statsborgerskap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste.

- Jeg er svært glad for at Benedikte Moltumyr Høgberg har påtatt seg å utrede denne viktige problemstillingen. Med dagens utvikling blant annet med norske statsborgere som reiser til Syria, er det viktig å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å forebygge radikalisering og terror. Enkelte andre land har innført lignende regler om tap av statsborgerskap. Det gjelder for eksempel Danmark, Nederland og Storbritannia. Vi vil utrede om dette nå også bør innføres i Norge, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

- Et norsk statsborgerskap er svært verdifullt. Det gir alle rettigheter i det norske samfunnet. Å frata det kan derfor være et meget sterkt signal, sier statsråden.

Utredningen vil blant annet belyse hvilke handlinger som vil kunne føre til tap, og hvor vid adgangen til å frata statsborgerskap kan være. Internasjonale konvensjoner gjør at man kan ikke frata statsborgerskapet fra en person som ellers vil bli statsløs. Mange av de som har norsk statsborgerskap i dag har imidlertid flere statsborgerskap. Om lag førti prosent av de som innvilges norsk statsborgerskap etter søknad, slipper å løse seg fra sitt andre statsborgerskap fordi dette anses rettslig eller praktisk umulig eller urimelig å kreve.

Utredningen skal ferdigstilles i løpet av seks måneder.

Til toppen