Bakgrunn for forslag om endringer i Statens kunstnerstipend

Gjennom mange år og under skiftende regjeringer har det vært diskusjoner om kunstnerstipender. Utvalget for statens kunstnerstipend og deres sekretariatet har de siste årene tatt til orde for å utvikle forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Behandling av stipendsøknader har vært tema i både stortingsmeldinger og utredninger (St.meld. nr. 48 Kulturpolitikk fram mot 2014 (2002-2003), Løkenutvalget (2008) og St.meld. 23 Visuell kunst (2011-2012). Løkenutvalget som ble nedsatt av kulturminister Trond Giske anbefalte at stipendkomiteer skulle legges utenfor kunstnerorganisasjonene og at antall komiteer burde bli redusert for å gjenspeile dagens kunstpraksis.

I stortingsmeldingen om visuell kunst som ble lagt fram av kulturminister Anniken Huitfeldt gikk man inn for å se nærmere på dagens fordelingsordning. Med dette som bakgrunn fikk Utvalget for statens kunstnerstipend i oppdrag å utrede utviklingsmuligheter. Rapport og anbefalinger ble levert til Kulturdepartementet mai 2016

Til toppen