Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2018 – Nærings- og fiskeridepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2018 på Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg 
Formålet med forskriften er å ivareta rømmingssikkerheten i hele akvakulturanlegget for alle ledd frem til og med lasting av fisk. Alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk som prosjekteres og bygges etter ikrafttredelsen må dokumentere at anlegget samsvarer med kravene i forskriften og i NS 9416:2013. For eksisterende anlegg må det dokumenteres en tilfredsstillende tilstandsgrad gjennom en rømmingsteknisk rapport. Dersom Fiskeridirektoratet godkjenner rapporten utstedes det en brukstillatelse. Når brukstillatelsen er utstedt er anlegget innlemmet i ordningen.

 

 Forskrift om turistfiskevirksomheter
Forskriften innebærer nå for første gang at det innføres krav om registrering av turistfiskevirksomheter, samt fangstrapportering fra disse virksomhetene.

 

 

Forskrift om terskelverdier for fravalg av revisjon etter aksjeloven § 7-6.

Stortinget vedtok i lov 16. juni 2017 en rekke endringer i aksjeloven. Blant endringene er at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og i stedet fastsettes i forskrift. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt stå i loven. Forskriften innebærer å justere terskelverdiene i tråd med inflasjonen slik at det opprinnelige nivået da muligheten for fravalg av revisjon ble innført i 2011 opprettholdes. Terskelverdien for driftsinntekter heves fra 5 til 6 mill. kroner, mens terskelverdiene for balansesum og aksjeinnskudd heves fra 20 til 23 mill. kroner. 

 

Forskrift om endringer i forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret

Det innføres en plikt for alle enheter som er registrert i Enhetsregisteret til å melde en elektronisk varslingsadresse til bruk for varsling etter eForvaltningsforskriften. Per i dag er en slik elektronisk varslingsadresse enten sms elle e-postadresse. For virksomheter som allerede har registrert en varslingsadresse i Altinn, gjøres den til enhetens elektroniske varslingsadresse, mens endringer gjøres via enhetens virksomhetsprofil i Altinn.