Presseinformasjon

Fokus på koronapandemien og miljøvennlig gjenoppbygging under Verdensbankens vårmøte

I perioden 29. mars – 16. april deltar utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på Verdensbankgruppens digitale vårmøte.

- Verdensbankgruppen har reagert raskt, har mobilisert store ressurser og vist godt lederskap under koronapandemien. Verdensbanken er en av våre viktigste partnere i arbeidet med å utrydde fattigdom og bidra til en mer inkluderende, bærekraftig vekst, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

I møtene vil Ulstein legge særlig vekt på rettferdig fordeling av vaksiner,  bankens rolle i vaksinesamarbeidet og bankens innsats for klima. Løsninger på gjeldsutfordringer i lavinntektsland og styrking av nasjonal ressursmobilisering i gjenoppbyggingsfasen vil også stå sentralt.

Møtet vil også fokusere på finansiering av grønn, bærekraftig og inkluderende utvikling. Verdensbanken arbeider med en ny, ambisiøs handlingsplan for klima som inkluderer biologisk mangfold, hav og bærekraftige matsystemer. Banken gjør et viktig arbeid for å styrke utviklingslandenes kapasitet til å håndtere offentlig gjeld, utvikle rettferdige og progressive skattesystemer og bekjempe korrupsjon, skatteunndragelse og ulovlig kapitalflyt.

Ulstein vil holde innlegg på to arrangementer om bærekraftige matsystemer. På møter med Verdensbankens ledelse vil forhandlingene om påfylling av IDA (International Development Association), Verdensbankens fond for de fattigste landene, stå sentralt. 

Bakgrunn om Verdensbankgruppen 

Norsk bistand gjennom Verdensbankgruppen var i 2019 på om lag 4,1 milliarder kroner. Av dette utgjorde kjernebidraget til Verdensbankens fond for de fattigste landene, IDA (International Development Association), 916 millioner kroner. Fra 2020 bidrar Norge med 976 millioner kroner til IDA. IDA er den klart største enkeltkanalen for multilateral bistand til de fattigste landene og gir sterkt subsidierte lån til lavinntektsland, og gavebistand til de mest gjeldsrammede landene. For hver dollar som giverlandene gir til IDA, går tre dollar til de fattige landene. Om lag to tredjedeler av IDA går til afrikanske land. Fondet prioriterer tiltak innenfor klima, kvinner og likestilling, utvikling av privat sektor og jobbskaping, støtte til sårbare stater og godt finansielt styresett.

For de tre neste årene bidrar Norge også med innskudd av frisk aksjekapital i banken, etter vedtatte kapitalpåfyllinger (2018) i IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) og IFC (Det internasjonale finansieringsinstituttet). Norge støtter i tillegg en rekke strategiske satsinger gjennom «Trust Funds» og temabaserte eller landrettede innsatser, programmer og fond. Norge bidrar blant annet til satsinger i Afghanistan, helse, klima og skog, privat sektorutvikling/ jobbskaping, sårbare stater og digitalisering.

Pressekontakt: Guri Solberg, mobil: 92 21 97 69, e-post: guri.solberg@mfa.no