Nå kan det søkes om barnefattigdomsmidler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå kan kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner søke på den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom for neste år. Regjeringen foreslår totalt 149 millioner kroner til ordningen i 2016.

-  Vi skal sikre at barn og ungdom får mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av inntekten til foreldrene. Tilskuddsordningen gjør det mulig for flere barn og unge å delta i sosiale aktiviteter, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Tilskuddene går blant annet til fritidsaktiviteter og ferieopplevelser for barn og ungdom. Det kan være utstyrsbanker, sommerjobbprosjekter, opplevelseskort og ferieleirer. Tilskuddsordningen er foreslått styrket med 8 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2015.  Ordningen er  et av flere tiltak i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen. Se Bufdirs utlysning, der du får informasjon om ordningen og hvordan man søker om midler

Det tas forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016.