Når ansatte eier aksjer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klassekampen har skrevet om at ansatte i eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet eier aksjer.

Ansatte i Eierskapsavdelingen følger habilitetsreglene i forvaltningsloven, bestemmelsene i verdipapirhandelloven, og departementets egne retningslinjer for eierskap og handel med verdipapirer.

Etter departementets retningslinjer bør alle ansatte vise varsomhet i forbindelse med verdipapirer og andre rettigheter knyttet til selskaper der Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forvalter statens interesser.

Ansatte rapportere skriftlig om alt eierskap til og handel med aksjer og verdipapirer hvor Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierinteresser. Dette gjelder også der ansatte eier aksjer i andre enkeltselskaper og for andre enkelttransaksjoner for mer enn 50.000 kroner. Leder har derfor oversikt over ansattes aksjer i selskaper med statlig eierandel i NFDs portefølje og andre aksjer som er rapportert inn i henhold til retningslinjene.

Ifølge forvaltningsloven skal det foretas en vurdering av ansattes upartiskhet fortløpende for hver enkelt sak. Ifølge verdipapirhandelloven kan ikke personer som har innsideinformasjon handle i aksjer, eller oppfordre til handel med aksjer, når vedkommende sitter med innsideinformasjon. NFD har rutiner for å føre innsidelister i henhold til verdipapirhandellovens bestemmelser.

Oppfølgingen av eierskapet i de enkelte selskapene skjer gjennom såkalte selskapsteam. Teamene består av en forvalter, en analytiker og en ansvarlig avdelingsdirektør. Ansatte som har aksjer i enkeltselskaper deltar ikke i selskapsteam for selskaper de har aksjer i. Eierskapsavdelingen håndterer statens eierskap i 23 selskaper.

Nærings- og fiskeridepartementet tar for øvrig del i et samarbeid mellom flere departementer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet leder, hvor det vurderes nærmere hvilke etiske og juridiske begrensninger for eierskap og handel som kan fastsettes i slike interne retningslinjer. Arbeidet startet høsten 2015, og er planlagt avsluttet i løpet av 2016.