Reindriftsavtalen 2019/2020:

Staten tilbyr reindriften 130,6 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 130,6 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale.

– Norske Reindriftsamers Landsforbunnd (NRL) har i dag mottatt et svært godt tilbud. Tilbudet legger til rette for en styrking og positiv utvikling av reindriften. Inntektsmulighetene styrkes gjennom stimulering av økt inntjening fra kjøttproduksjonen og satsing på tilleggsnæringer, sier Anne Marie Glosli, som er Statens forhandlingsleder.

Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 130,6 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale.
Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 130,6 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale. Fra venstre: Statens forhandlingsleder Anne Marie Glosli og Ellinor Marita Jåma leder i NRL. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Tilbudet legger opp til en videreføring og styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsrettet næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. I tilbudet foreslår Staten fortsatt å prioritere dem som har reindrift som hovedvirksomhet. Dette er dreningen som et samlet Storting har sluttet seg til. I tillegg legges det opp til en oppfølging av tiltak fremmet i meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter. I den forbindelse har Staten i sitt tilbud prioritert en ny tilskuddsordning knyttet til innføring av obligatorisk individmerking av rein.

Tilbudet legger opp til en videreføring og styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsrettet næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.
Tilbudet legger opp til en videreføring og styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsrettet næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Foto: Landbruks- og matdepartementet

I 2017 opplevde reindriftsnæringen en beitekrise. Krisen resulterte både i at slakteuttaket i 2017 ble redusert med 26 000 rein og en reduksjon i slaktevektene. Dette har igjen ført til et forholdsvis lavt slakteuttak i 2018, og en reduksjon i det økonomiske resultatet.

Mange reindriftsfamilier har fortsatt store økonomiske utfordringer i etterkant av beitekrisen. På bakgrunn av effektene fra denne krisen har det vært viktig for Staten i størst mulig grad å videreføre gjeldende tilskuddsordninger.

Markedsituasjonen for reinsdyrkjøtt har over lengre tid vært i en positiv utvikling. Dette har også hatt en positiv innvirkning på produsentprisen. De siste årene er det registrert at reinkjøttmarkedet har blitt mer utfordrende. Reinkjøttmarkedet er sårbart. Redusert omsetning og økte lager kan få konsekvenser for framtidig slakteuttak. Av den grunn er også tiltak som legger til rette for økt slakting og omsetning prioritert i Statens tilbud.

Reindriften er en familiebasert næring. En positiv utvikling av den familiebaserte driften ivaretas best gjennom en god produksjon og lønnsomhet i reinflokken. Et slikt utgangspunkt skaper frihet til å utvikle familiedriften i ønsket retning. Den familiebaserte reindriften vil i mange tilfeller være avhengig av å skaffe seg tilleggsinntekter. For å legge til rette for økt inntjening fra reindriften har Staten i sitt tilbud også prioritert ordninger som støtter opp om etablering av tilleggsnæringer. Dette gjelder blant annet tilskudd til småskalaproduksjon og reiseliv over Utviklingsprogrammet, samt til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester.