Verdens urfolksdag 9. august:

– Urfolk trenger vår anerkjennelse

– FNs urfolksdag gir oss en anledning til å anerkjenne og vise solidaritet med urfolk verden over. Jeg vil gratulere samene, og andre urfolk med dagen i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag, 9. august, feires FNs internasjonale urfolksdag.

""

Tema for årets urfolksdag er 10-årsjubileet for FNs erklæring om urfolks rettigheter som ble vedtatt i FNs generalforsamling 13. september 2007. Erklæringen legger viktige føringer for arbeidet med å forstå hvilke rettigheter urfolk har. Internasjonalt og nasjonalt har den bidratt til at det arbeides aktivt med å styrke urfolks rettigheter, og bedre deres levekår.

– Vi er glade for at urfolkserklæringen ser ut til å ha bidratt positivt. Likevel vet vi at mange urfolksgrupper rundt omkring i verden fremdeles lever under krevende forhold. Norge har et ansvar for også i fremtiden å delta i arbeidet med å bedre kårene for verdens urfolk, påpeker statsråd Sanner.

FNs generalforsamling avholdt i september 2014 en verdenskonferanse om urfolks rettigheter. I sluttdokumentet fra konferansen, som ble enstemmig vedtatt, bekreftet medlemsstatene sin støtte til urfolkserklæringen og forpliktet seg til ulike tiltak for å iverksette den. Et konkret mål er å styrke urfolks mulighet til å delta i FN. Bedre beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere som står opp for urfolks rettigheter er også viktig i det internasjonale arbeidet.

–  Også Norges urfolk, samene, opplever utfordringer. Mange samer i Norge utsettes for hets og trakassering fordi de er samer. Å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer på bakgrunn av etnisitet, kjønn, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, er en viktig oppgave for regjeringen, understreker Jan Tore Sanner.  I 2016 la regjeringen frem en egen strategi mot hatefulle ytringer.  

På nasjonalt nivå jobbes det med å bevare og utvikle de samiske språkene. Samisk språkutvalgs rapport Hjertespråket ble levert tidligere i år og følges opp fremover.

– På nasjonalt nivå har vi flere viktige oppgaver foran oss. Det pågår et arbeid med å styrke samenes rett til deltakelse i beslutningsprosesser, sier Jan Tore Sanner. Han viser til at i konsultasjoner med Sametinget har Kommunal- og moderniseringsdepartement jobbet med en proposisjon om lovregler for konsultasjoner. 

Norge, Sverige og Finland avsluttet i januar i år forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Konvensjonen har som formål å bekrefte og styrke samenes rettigheter slik at samene kan bevare, utøve og utvikle sin kultur, sine språk og sitt samfunnsliv med minst mulig hinder av landegrensene. Forslaget til konvensjonstekst er nå til behandling hos landenes regjeringer og Sametinget.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen