De fire største byområdene får tre millioner kroner til byplanlegging

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen øker satsingen på byplanlegging i de fire største byområdene. – Vi styrker arbeidet med å skape gode, miljøvennlige og trygge byområder i Trondheim, Sandnes, Bærum og i Bergens- og Stavanger-området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger over tre millioner kroner til prosjekter i Bærum, Trondheim og Sandnes, og til to samarbeidsprosjekter mellom berørte kommuner og fylkeskommunene i Bergensområdet og Stavangerområdet.

Dette kommer i tillegg til om lag 15 millioner kroner som ble tildelt i september til samme formål. Da fikk Oslo og Akershus 4,8 millioner kroner, Bergen og nabokommunene fikk 1,3 millioner kroner, Trondheim og Sør-Trøndelag fikk 4,3 millioner kroner og Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fikk 4,75 millioner kroner.

– For kommunene som opplever stor vekst er det mange hensyn som skal tas. De må legge til rette for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling samtidig som de skaper gode bomiljøer, åpne og inkluderende lokalsamfunn. I det arbeidet er gode areal- og transportløsninger avgjørende, og derfor støtter vi prosjekter som bidrar ytterliggere til å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Dette er prosjektene som får støtte nå:

  • Bærum kommune får 800.000 kroner til to prosjekter som skal belyse mulighetene for å få til god byutvikling langs Sandvika sjøfront og på Høvik - områder som vil bli berørt av den nye E-18 utbyggingen.
  • I Hordaland får berørte kommuner i samarbeid med fylkeskommunen 600.000 kroner til et forprosjekt for å undersøke fortettingspotensialet i regionsentrene i Bergensområdet. Studien skal også belyse hvordan en skal få til balansert bosetting i regionale vekstsoner i Bergensområdet, med vekt på barnefamilier. Forprosjektet skal være et bidrag til videre utvikling av et regionalt boligbyggeprogram.
  • Trondheim kommune får 600.000 kroner til å videreføre arbeidet under paraplyprosjektet Bylab Trondheim. Ett av prosjektene har som formål å utvikle en metode og gode rutiner for å unngå at det vedtas reguleringsplaner som ikke bidrar til å ivareta nullvekstmålet for personbiltransport. Det andre prosjektet skal undersøke hvordan byens sentrumsområde kan bli trygt og attraktivt, slik at særlig barnefamilier ønsker å bosette seg der. Det siste prosjektet skal se på hvordan kommunen, i samarbeid med private aktører, kan oppnå et mer målrettet arbeid med byrom og byliv enn i dag.
  • I Rogaland får fylkeskommunen 750.000 kroner til å gjennomføre et langsiktig scenarioarbeid, i dialog med de kommunale partene. Hensikten med arbeidet er å synliggjøre ulike valg regionen har når det gjelder framtidig arealbruk og løsninger for transport. Gjennom dette ønsker en også å motivere folk til å engasjere seg i disse spørsmålene. Sandnes kommune får 300.000 kroner til å illustrere hvordan utvalgte områder langs bussaksen skal utvikles. Illustrasjonene skal vise fortetting med kvalitet, der blant annet attraktive byrom skal bidra til at stedene kan bli "bra for folk". Hensikten med prosjektet er også å involvere innbyggerne.

– Jeg er glad for at kommunene nå aktivt følger opp målene i regionale planer og byvekstavtalene, og sammen finner frem til gode løsninger, metoder og samarbeidsformer. Jeg håper at kommunene lærer av hverandre, og spiller hverandre bedre når de nå skal gjennomføre viktige prosjekter, sier Sanner.    

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00