Ekspertgruppen for luftambulansetjenesten har begynt arbeidet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Luftambulansetjenesten er viktig for befolkningens trygghet. I dag startet ekspertgruppen som skal utrede framtidig organisering av luftambulansetjenesten.

- Ekspertgruppens utredning blir et viktig grunnlag for å vurdere framtidig organisering av tjenesten, sier helseminister Bent Høie.

Ekspertgruppens mandat er å vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig eller ideell drift. Bakgrunnen er utfordringene man så ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten og hvordan dette påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge.

Medlemmer av luftambulanse-ekspertgruppen møter helseminister Bent Høie.
Ekspertgruppen skal utrede fremtidig organisering av luftambulansetjenesten. Leder Sven Ole Fagernæs sitter ved siden av helseminister Bent Høie. Foto: HOD

Har bredt mandat

Gruppen skal gjennomgå erfaringene med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for framtidig drift av luftambulansetjenesten, samt at de skal beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene.

- Det er mange som ønsker å komme med innspill til ekspertgruppens arbeid. Det er positivt, og vi kommer til å invitere alle relevante aktører til å bidra i arbeidet, sier ekspertgruppens leder Sven Ole Fagernæs.

På sitt første møte har ekspertgruppen lagt en plan for hvordan alle relevante aktører skal involveres i arbeidet. I tillegg til å involvere bredt fra aktuelle fagmiljøer, vil utvalget legge stor vekt på å få erfaringer og synspunkter fra Nord-Norge. 

Skal møte mange aktører

Ekspertgruppen vil holde ett møte i de fire helseregionene. I tillegg til de regionale helseforetakene vil representanter fra regional AMK og flykoordineringssentralene bli invitert. Utvalget vil også ha møte med aktuelle fagorganisasjoner og kompetansetjenestene på det akuttmedisinske området, i tillegg til fly- og helikopteroperatører og ulike statlige aktører som Hovedredningssentralene, Luftfartstilsynet, Avinor og Forsvaret/330-skvadronen.

Det planlegges to møter i Nord-Norge; det første møtet blir i Tromsø i oktober, der blant annet Universitetssykehuset i Nord-Norge og Fylkesmannen i Troms og Finnmark blir invitert. Det andre møtet blir i Kirkenes i januar der alle kommunene i Finnmark vil bli invitert sammen med Finnmarkssykehuset. 

Alle aktører vil også få anledning til å komme med skriftlige innspill til arbeidet.