Finansmarkedsmeldingen 2018:

En finansnæring for vekst og trygghet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi har en solid og innovativ finansnæring i Norge. Næringen leverer tjenester som er viktige i folks hverdag og for norsk økonomi. Regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av finansnæringen, samtidig som vi vil styrke forbrukervernet og ta tak i utfordringene med høy gjeld i husholdningene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen legger hvert år fram en finansmarkedsmelding for Stortinget. Her gjøres det rede for regjeringens arbeid med å dempe risikoen for finansiell ustabilitet, gi gode rammebetingelser for finansnæringen og beskytte forbrukerne. 

Solide banker, trygge arbeidsplasser
Norske banker er solide, likvide og lønnsomme, og deres evne til å håndtere et fremtidig tilbakeslag i norsk økonomi er betydelig styrket de siste årene. Norsk næringsliv har et diversifisert og godt finansieringstilbud. Gjelden i husholdningene er imidlertid høy og er en sårbarhet i finanssystemet. Regjeringen har innført flere tiltak de siste årene for å begrense denne risikoen, blant annet i boliglånsforskriften og soliditetskravene for banker. Regjeringen vil ta stilling til om boliglånsforskriften skal videreføres, og i så fall i hvilken form, før dagens forskrift utløper i juni.

– Erfaringer viser at husholdningene prioriterer boliglånet når inntektene svikter, og heller strammer inn på forbruket. Selv om dette er fornuftig for den enkelte, kan norske arbeidsplasser rammes av at det blir mindre etterspørsel etter bedriftenes varer og tjenester. Regjeringen er derfor opptatt av å forhindre at gjelden blir for høy i husholdningene, og å sikre at bankene kan bære tap uten at det går utover arbeidsplasser og resten av økonomien. Dette er et sentralt tema også i årets finansmarkedsmelding, sier finansministeren.

En innovativ finansnæring
Den norske finansnæringen har vært tidlig ute med å tilby digitale tjenester, som har gitt kundene en enklere hverdag. Konkurransen og utviklingstakten kan skyte fart i tiden fremover som følge av ny teknologi, ny regulering og inntreden av nye aktører.

Regjeringen viser i finansmarkedsmeldingen til at den vil gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge, og generelt legge til rette for aktører som spesialiserer seg på bruk av ny teknologi i finansielle tjenester («fintech»). Regjeringen følger nøye med på risikoene og mulighetene med fremveksten av virtuelle valutaer, og vil vurdere tiltak i lys av regelverksutviklingen internasjonalt.

Trygge og gode finansielle tjenester til forbrukerne
For at alle kunder skal kunne handle trygt med profesjonelle finansforetak, har forbrukerne et særlig vern i regelverket. Regjeringen ønsker å legge til rette for god mobilitet og konkurranse i bankmarkedet, og redegjør i meldingen blant annet for mulighetene for å sammenligne finansielle tjenester og bytte bank. Ideelt sett burde bankkundene også kunne få med seg kontonummeret sitt når de bytter bank, men teknologiske og regulatoriske endringer vil trolig gjøre kontonummeret mindre sentralt fremover.

I meldingen redegjøres det også for bruken og tilbudet av kontanter, som har gått ned over mange år i takt med den teknologiske utviklingen. Bankene har likevel et ansvar for å opprettholde et tilfredsstillende kontanttilbud i hele landet.

Forbrukslån
Meldingen har en bred omtale av utviklingen innen forbrukslån, de mange tiltakene regjeringen har iverksatt for å få markedet til å fungere bedre, og muligheten for et såkalt rentetak.

–  Jeg har tro på at regjeringens tiltak kan løse de fleste utfordringene i forbrukslånmarkedet, men flere av dem har kun virket i kort tid eller ikke ennå kommet ordentlig på plass. Et tak på effektiv rente kan bli aktuelt dersom det skulle bli vanligere med små og svært dyre forbrukslån, men det vil være inngripende og bør først vurderes dersom andre tiltak ikke har tilstrekkelig effekt, sier finansministeren.

Les mer: