Meldinger til Stortinget

Meld. St. 14 (2017–2018)

Finansmarkedsmeldingen 2018

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2017.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget