Endrer regulering av snøkrabbefangst

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om fangst av snøkrabbe.

- Snøkrabben skal forvaltes med et mål om at den skal gi verdiskaping for samfunnet, da må vi sørge for bærekraftig høsting, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det er tidligere fastsatt en totalkvote for fangst av snøkrabbe i 2017 på 4000 tonn, på bakgrunn av biologisk rådgivning fra Havforskningsinstituttet. Av dette kvantum avsettes 500 tonn til eventuelle avtaler med andre land. Fangsting av snøkrabbe stoppes når totalkvoten er fisket opp, og det fastsettes ikke fartøykvoter.

- Det er vist stor interesse fra andre land for å fiske snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. Det er derfor naturlig å ta høyde for eventuelle bilaterale avtaler med andre land når det nå er fastsatt en totalkvote. Dette er på lik linje med avsetninger til bilaterale bytteavtaler på andre arter også, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskriften ble sendt på høring 20. juni, og det er gjort endringer basert på de innspillene som har kommet i høringsrunden.

- De viktigste endringene, sammenlignet med forslagene som ble sendt på høring, er at fangsten ikke stenges i juli, og at det ikke innføres et krav om observatør i august. Vi har lyttet til innspillene fra høringsrunden og mener at en rapporteringsløsning foreløpig er en god løsning for forvaltningen av snøkrabbe. Erfaringene fra årets regulering vil bli vurdert senere, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det innføres krav til rapportering om innblanding av såkalt "bløtkrabbe" i fangstene i perioden 1. juni til 30.september, og det er satt en grense for maks innblanding av bløtkrabbe på 20 % i en enkelt fangst. Ved for stor innblanding av bløtkrabbe må fartøyene skifte fangstfelt. Det vil bli sendt ut retningslinjer for hvordan innblandingen skal beregnes.

I tillegg må fartøy som planlegger å fangste snøkrabbe i perioden 1.juni – 30. september sende melding til Fiskeridirektoratet senest en uke før oppstart av fangsting. For fartøy som allerede er i aktivt fiske i dag, gjelder dette kravet til melding fra neste planlagte tur.

Endringene trer i kraft straks, og vil sammen med de reglene som allerede er på plass utgjøre planen for forvaltningen av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel.

 

Vedlegg:

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Plan for forvaltning av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel

Til toppen