Endrer spørsmålene i Elevundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet endrer Elevundersøkelsen, slik at svarene fra elevene trolig vil gi et gir et mer korrekt bilde av mobbing i skolen.

Elevundersøkelsen kan de siste tre årene ha gitt et kunstig lavt tall på hvor mange elever som blir mobbet. Nå endres mobbespørsmålet i undersøkelsen, og målet er at den nye spørsmålsrekken skal kunne gi oss et riktigere bilde.  En egen arbeidsgruppe bestående av blant annet Læringsmiljøsenteret, Mobbeombudet i Buskerud og Utdanningsdirektoratet har gitt innspill til endringene. De nye spørsmålene er med i 2016-undersøkelsen som nå er i gang ved skolene. Resultatene denne undersøkelsen vil bli presentert i januar 2017.

- Jeg mener det har vært helt nødvendig å gjøre endringer i Elevundersøkelsen. Dette er den viktigste undersøkelsen vi har for å kartlegge mobbing og krenkelser i skolen. Det er avgjørende at tallene i undersøkelsen gir et så riktig bilde som mulig og har høy troverdighet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nye spørsmål gir et brudd med den tidligere tidsserien. Undersøkelsen fra høsten 2016 kan derfor ikke sammenliknes med tidligere undersøkelser. Men den kan gi et riktigere bilde av nivået på mobbingen. Utdanningsdirektoratet antar samtidig at mobbeandelen kan øke noe etter disse endringene. Dette skyldes at eksempler på hendelser som før tilhørte spørsmål om krenkelser, nå inngår i spørsmålet om mobbing.

Regjeringen lanserte i april 2016 sine nye tiltak mot mobbing. Dette blir denne høsten fulgt opp med en egen kompetansepakke. I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å øke innsatsen mot mobbing med 35 millioner kroner, og det kommer nye forslag til lovendringer med sikte på ikrafttredelse høsten 2017. Resultatene av den nye mobbepolitikken fra regjeringen vil – uansett spørsmålsstilling - ikke kunne avleses på de første mobbetallene etter lanseringen. Derfor kan vi se på nye tall som en nullpunktmåling for virkningen av den nye mobbepolitikken.

Les mer om endringene i elevundersøkelsen.

Til toppen