Europeisk samarbeid for trygge banker

Innlegg i i Rakkestad Avis

Et solid banksystem er avgjørende for å trygge folks sparepenger og arbeidsplasser. Den internasjonale finanskrisen viste hvor galt det kan gå når bankene tar mer risiko enn de kan tåle, skriver finansminister Siv Jensen.

Vi vet at ustabilitet fra verden rundt oss dessuten fort kan smitte over til Norge, med tilhørende konsekvenser for norske bankkunder og næringsliv. Et solid og sunt internasjonalt banksystem er derfor avgjørende for økonomisk vekst og arbeidsplasser. EU etablerte derfor i kjølvannet av finanskrisen et nytt og mer omfattende system for samarbeid om finanstilsyn for å styrke reguleringen av banker og finansinstitusjoner og likebehandle næringen på tvers av landegrensene. Hensikten er å gjøre europeiske banker mer motstandsdyktige mot kriser og dårlige tider.

Norge er en del av det europeiske indre marked gjennom EØS-avtalen og må dermed ha en tilknytning til EUs finanstilsynssystem. Den forrige regjeringen startet arbeidet med å finne en løsning for EFTA-statene (Norge, Island og Liechtenstein). EFTA-landene og EU har nå blitt enige om en løsning som jeg har lagt frem for Stortinget.

Dette er første gang siden EØS-avtalen ble inngått at en regjering ber om samtykke fra Stortinget med ¾ flertall. Grunnen til at det kreves ¾ flertall er at EØS-tilpasningene innebærer overføring av myndighet til EFTAs overvåkningsorgan. Overvåkningsorganet skal sørge for at EFTA-statene følger EØS-regelverket.

Hvor stor myndighet skal overføres til EFTAs overvåkningsorgan? Det er begrenset i omfang, og utgjør følgende områder: Tilsynet med kredittvurderingsbyråer og noen typer registre for verdipapirtransaksjoner, adgang til å forby eller begrense visse typer finansiell virksomhet eller spareprodukter, adgang til å avgjøre uenighet mellom nasjonale tilsyn, og adgang til å treffe vedtak direkte mot markedsaktører dersom nasjonale tilsyn ikke skulle gjøre jobben sin. Det aller meste av tilsynet med finansmarkedet og finansforetakene i Norge skal fremdeles ligge i Finanstilsynet.

Som bankkunde vil du ikke merke noe til denne endringen. Men du ville merket det om vi ikke hadde fått på plass en slik tilknytning, og norsk finansnæring ble stengt ute fra det europeiske markedet. Det er viktig for meg at norske banker og andre finansielle tjenesteytere kan gi forbrukere og norsk næringsliv et fullverdig tilbud. For å sikre dette, er det nødvendig med en løsning som nå er lagt frem for Stortinget.