Festival-Norge blir som før

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber Politidirektoratet (POD) trekke brevet til politidistriktene der direktoratet tolker alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører. I stedet ønsker Amundsen at vurderingene gjøres lokalt.

– Jeg har instruert POD om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivaler. Det innebærer at festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilsier at vurderingene av rammene rundt den enkelte festival gjøres lokalt. Slik har det vært tidligere, og slik blir det i fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Det var i begynnelsen av november POD sendte brevet til politidistriktene som ble tolket som en innskjerping av alkoholbestemmelsene i forbindelse med festivaler. Etter det har det vært dialog mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om blant annet fortolkningen av alkohollovens bestemmelser.

I forbindelse med anmodningen til POD om å trekke brevet til politidistriktene, fremholdes flere momenter som lokale politimyndigheter bes vurdere. Blant annet kan et festivalområde bestå av områder med og uten skjenkebevilling. Det fremholdes at campingvogner, bobiler og telt ofte vil anses å være private sfærer som ikke omfattes av alkohollovens bestemmelser om offentlig plass.

– Det er viktig at de forebyggende tiltak som anses nødvendig gjøres lokalt. Og vilkår som eventuelt bør fastsettes overfor arrangørene må vurderes i det enkelte tilfellet, sier justis- og beredskapsminister Amundsen.

I brevet til POD heter det blant annet at det å kreve skjenkebevilling for hele festivalområder er mer inngripende enn for eksempel å kreve vakthold på området som ikke har skjenkebevilling.

Brev til Politidirektoratet om rammevilkår for festivaler (PDF)


Til toppen