Fortsatt lavt forbruk av antibiotika i Norge

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Veterinærinstituttet presenterte i dag årets NORM-VET-rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr. Årets resistensrapport viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i kylling er blitt enda lavere. Norskprodusert kylling har som tidligere aller lavest forekomst av resistente bakterier i Europa.

– Det er bra at vi makter å halde resistensproblemet på eit lågt nivå i vårt eige land. Måla i Regjeringa sin strategi på dette området er redusert og riktigare bruk av antibiotika, auka kunnskap om kva som driv utvikling og spreiing av resistens, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Men, eg er svært bekymra for den globale utviklinga. Andre land i Europa nyttar til dømes 50 gonger meir antibiotika per kilo kjøt enn Noreg.  Det er ein klår samanheng mellom høgt forbruk av antibiotika og førekomsten av resistens, seier Jon Georg Dale.   

Rapporten viser også statistikk over antibiotikaforbruk til ulike dyrearter. Det stabilt lave forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr de siste årene gikk ytterligere ned med 2 prosent siden 2013. Salg av veterinære antibiotika til kjæledyr viser en nedgang på 24 prosent i peridoen 2013 - 2016. 

Forbruket av antibiotika til dyr i Norge er svært lavt sammenlignet med mange andre land. Da bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling av antibiotikaresistens, er det viktig å bevare denne situasjonen. I Norge brukes det i hovedsak smalspektrede penicillinpreparater som trigger resistens i mindre grad enn bredspektrede preparater. 

Enda bedre for kylling

I 2016 ble fjørfenæringens utfasing av narasin i fôr fullført. Data fra Veterinært legemiddelregister tyder ikke på at dette har ført til økt bruk av antibiotika til behandling.

I 2016 ble både kylling og kalkun undersøkt. Av disse prøvene var henholdsvis 79 prosent og 74 prosent av de undersøkte bakteriene ikke resistente for de antibiotika det ble testet for. Dette regnes som veldig gode tall. Sammenliknet med andre europeiske land har norskprodusert kylling aller lavest forekomst av resistens. 

For å ha riktig forståelse av funnene i rapporten er det viktig å vite at resistens er et naturlig fenomen: Det vil alltid være resistente bakterier hos dyr, i miljø og hos mennesker. 

Kyllinger
Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i kylling er blitt lavere. Foto: Torbjørn Tandberg