Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gassledsaken avgjort i Høyesterett

Høyesterett har nå avgjort at Olje- og energidepartementet hadde rett til å fastsette lavere tariffer for transport av gass under nye transportavtaler.

Departementet er tilfreds med at staten har vunnet Gassledsaken i Høyesterett. Staten har dermed vunnet i alle tre rettsinstansene.

Saksøkernes påstander om ugyldighet og erstatningsplikt for staten er avvist og hjemmelsspørsmålet er nå rettskraftig avgjort. 

Ved denne dommen har Høyesterett nå bekreftet Olje- og energidepartementets vurdering av at de samlede tariffinntektene til eierne av Gassled innebærer at investeringene i gassrørledningene er fullt ut nedbetalt og at eierne har fått rimelig avkastning på sine investeringer.

Fire selskaper som har eierandeler i Gassled; Njord Gas Infrastructure AS, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS, anla rettssak mot staten ved Olje- og energidepartementet med krav om at forskrift av 26. juni 2013 om endring i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger («endringsforskriften») er ugyldig, og at staten er erstatningspliktig.

Endringsforskriften fastsatte nye tariffer som kun gjelder for nye transportavtaler (kapasitetsreservasjoner) som inngås etter 1. juli 2013 for gass transportert etter 1. oktober 2016. Det ble således ikke gjort endringer for allerede inngåtte transportavtaler, heller ikke for fremtidig transport under disse, eller noe gasstransport før 1. oktober 2016.

Eiernes tariffinntekter fra transportavtaler inngått før endringsforskriftens ikrafttredelse og fra all gasstransport fram til 1. oktober 2016 vil derfor være helt upåvirket av endringen.

Formålet med fastsettelsen av lavere tariffer for nye transportavtaler er å fremme best mulig ressursforvaltning på norsk sokkel. Lavere tariffer gir lavere kostnader for norske ressurseiere. Lavere kostnader legger til rette for at en større del av de norske ressursene blir lønnsomme og gir derfor grunnlag for utvinning av en større del av samfunnsøkonomiske lønnsomme petroleumsressursene.

Det er beregnet at eierne av Gassled i perioden fra den nye forskriften ble vedtatt og frem til 2028 vil motta kapitaltariffinntekter i størrelsesorden 122 milliarder kroner (nåverdi, 2012-kroner). Departementets vedtak om fastsettelse av lavere tariffer for nye transportavtaler har blitt fremstilt som en reduksjon av tariffene i Gassled med 90 pst. Det gir ikke et riktig bilde av effekten. At satsen for ett element i transporttariffen for noen volum reduseres med 90 pst. betyr ikke at tariffinntektene til eierne reduseres med 90 pst. Dersom departementet ikke hadde benyttet sin myndighet etter loven til å sette lavere tariffer for nye transportavtaler, ville imidlertid samlede tariffinntekter i denne perioden vært om lag 14,7 milliarder kroner høyere, basert på beregninger på vedtakstidspunktet.

Til toppen