Gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden 2013 til 2016 er evaluert

Ett av hovedmålene for langtidsperioden 2013–2016 var at Forsvarets operative evne skulle videreutvikles i tråd med vedtatt strukturutvikling, slik at Forsvarets oppgaver kunne løses godt, både med hensyn til nasjonale og til allierte krav. Gjennomføringen viser at Forsvaret, støttet av forsvarssektorens øvrige etater, har løst de overordnede oppgavene tilfredsstillende.

De økonomiske forutsetningene som lå til grunn for langtidsplanen er i stor grad innfridd. I løpet av perioden er det imidlertid både synliggjort og erkjent at sektoren har dels betydelige økonomiske utfordringer gitt ambisjonsnivået. Dette har igjen påvirket utviklingen av den operative evnen. Forsvarsstrukturen er videreutviklet, men ikke fullt ut i henhold til forutsetningene i langtidsplanen. Forsvarets overordnede oppgaver har likevel blitt løst tilfredsstillende i perioden, med understøttelse av forsvarssektorens øvrige etater. De overordnede målene for personell- og kompetanseområdet som gitt i langtidsplanen for 2013–2016 er i all hovedsak oppnådd.

De viktigste årsakene til utfordringene i perioden er sammensatte, delvis overlappende og må relateres både til eksterne og interne forhold. Årsakene er vurdert til å være: Valg og prioriteringer knyttet til internasjonale bidrag, konsekvenser av endret sikkerhetspolitisk situasjon, uforutsett kostnadsutvikling og håndtering av kostnadsvekst. Det var ikke tatt tilstrekkelig høyde for de økonomiske konsekvensene av disse forholdene i grunnlaget for langtidsplanen, og det har gitt en ubalanse mellom ressurser, struktur og oppgaver.

Les evalueringen her (i pdf).

Til toppen