Høynivåkonferanse om Istanbul-konvensjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

120 politikere, praktikere, forskere og representanter fra sivilsamfunnet var 4.– 6. juni samlet på høynivåkonferanse i Bucuresti. Formålet med konferansen var å bidra til ratifisering og gjennomføring av Europarådets konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner – Istanbul-konvensjonen.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (i midten til venstre) sammen med øvrige deltakere på konferansen. Til høyre: Romanias arbeids- og sosialminister Marius Constantin Budai.
Statssekretær Thor Kleppen Sættem (i midten til venstre) sammen med øvrige deltakere på konferansen. Til høyre: Romanias arbeids- og sosialminister Marius Constantin Budai. Foto: JD

Konferansen var støttet av EØS-midlene, som en del av et bilateralt prosjekt mellom Romania og det norske Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi er forpliktet til å jobbe med problemstillinger knyttet til vold i hjemmet fordi dette krenker den viktigste følelsen av sikkerhet som kvinner og barn skal ha, sa statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem i sitt åpningsinnlegg under konferansen i Bucuresti.

Norge ratifiserte Istanbul-konvensjonen i 2017 og har stor nytte av samarbeidet med andre europeiske land.

Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider med flere land som mottar EØS-midler  og arbeider strategisk for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, i tråd med regjeringens Europa-strategi for 2018-2021.

– Istanbul-konvensjonen vil være viktig plattform for den norske regjeringens videre arbeid for å bekjempe vold mot kvinner og vold i hjemme i årene som kommer, sa statssekretær Sættem. Han understreket viktigheten av erfaringsutveksling og betydning av arenaer som høynivåkonferansen i Bucuresti.

Romania har tatt oppdraget med å bekjempe vold mot kvinner på alvor. Dette halvåret har de formannskapet i EU, og likestilling mellom kvinner og menn er blant de prioriterte sakene.  

Den rumenske regjeringen var representert ved arbeids- og sosialminister Marius Constantin Budai og flere statssekretærer under konferansen. De la vekt på at gjennom erfaringsutvekslinger og tilgang på internasjonal ekspertise, bygges nyttig kompetanse for utvikling og gjennomføring av en helhetlig og samordnet politikk på feltet.

I tillegg til en rekke norske aktører, deltok innledere fra Bulgaria, Kroatia, Slovakia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Portugal, Romania, Ungarn, Malta, Slovenia, Spania, Serbia, Frankrike, USA, England, Finland, Sverige, Danmark, Italia og Island.

SYNERGY

SYNERGY-nettverket mot kjønnsbasert vold i hjemmet, holdt nettverksmøte under høynivåkonferansen. Nettverket ledes av Norge og består av representanter fra land som mottar EØS-midler . Det skaper synergier gjennom utveksling av erfaringer, kompetanse og engasjement og bidrar til innovative løsninger.