Ikke statlig plan til Skorveheia vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag avslått anmodningen fra Norsk Vind Skorveheia AS om å gi konsesjonen til Skorveheia vindkraftverk virkning som statlig arealplan.

Skorveheia vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i Flekkefjord kommune. Konsesjonæren søkte derfor kommunen om dispensasjon fra arealplanen.

Flekkefjord kommune avslo i februar 2020 dispensasjonssøknaden. Konsesjonæren anmodet deretter departementet om å gi konsesjonen virkning som statlig plan.

Olje- og energidepartementet har i avslaget vist til at Flekkefjord kommune var positive til at det ble gitt konsesjon til Skorveheia vindkraftverk da konsesjonssaken var på høring, men at det har skjedd betydelige endringer i prosjektet siden den gangen. Departementet mener konsesjonæren bør gå i en tettere dialog med kommunen med sikte på å avklare hvilke endringer Flekkefjord kommune ikke ønsker, og om det er andre tilpasninger eller justeringer som kan bedre prosjektet sett fra kommunens ståsted. På denne måten kan det være grunnlag for behandlingen av en ny dispensasjonssøknad i Flekkefjord kommune.

Departementet tar derfor ikke anmodningen om statlig plan til følge.