Kompetanseforum 31.mai 2017

Temaet for møtet var FNs 17 bærekraftsmål og næringslivets muligheter og ansvar

Kompetanseforum for eierdepartementenes dialog med frivillige organisasjoner

 Kompetanseforum ble opprettet i 2013 og er en møteplass mellom frivillige organisasjoner og eierdepartementer som forvalter statens direkte eierskap i selskaper. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper der staten er aksjeeier. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er vertskap for forumet og ønsker gjennom dialogen å få belyst sentrale problemstillinger og øke kunnskapen om utfordringer selskapene står overfor, og at dette kan komme til nytte i departementenes eierdialog med selskapene.

Departementet har satt som mål å gjennomføre ett til to møter i året. Møtene planlegges i samarbeid med Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) som er et nettverk av over 50 frivillige norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner. Siste møte ble avholdt 31. mai 2017.  

 Departementene som forvalter statens eierskap i selskaper var bredt representert på møtet. Tilstede var representanter fra Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Fra sivilsamfunnet var Amnesty International, Fellesrådet for Afrika, ForUM, Fremtiden i våre hender, Initiativ for etisk handel, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge, Redd Barna, Røde Kors, Transparency International og WWF representert.

Temaet for møtet var FNs 17 bærekraftsmål og næringslivets muligheter og ansvar. Bærekraftsmålene, med sine 169 delmål, er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og ble vedtatt av FNs generalforsamling i september 2015.

Les mer om bærekraftsmålene her.

 Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

1) Klima og miljø

2) Økonomi

3) Sosiale forhold

 Innledere var statssekretær i NFD Lars Jacob Hiim, John Peder Egenæs i Amnesty International, Else Hendel i WWF og Borghild Tønnesen-Krokan i ForUM.

Statssekretær Hiim redegjorde for regjeringens engasjement knyttet til bærekraftsmålene. Han løftet frem viktigheten av at man samarbeider på tvers for å nå målene, og pekte på at både myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn må samarbeide. Statssekretæren understrekte at regjeringen forventer at selskapene arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar, og at det er naturlig at selskapene gjør en vurdering av hvordan man som selskap skal forholde seg til bærekraftsmålene, med ansvarlig næringsliv som grunnlag for virksomheten.

Hiim takket NGOene for at de deler av sin kompetanse med departementene som håndterer statens eierskap i selskaper, og ga noen eksempler på hvordan staten som eier nyttiggjør seg innspillene.

Borghild Tønnesen-Krokan i ForUM, Else Hendel i WWF og John Peder Egenæs i Amnesty International holdt innlegg om hva bærekraftsmålene er og hva de betyr for næringslivet.

Borghild Tønnesen-Krokan i ForUM understrekte at ansvarlig næringsliv blant annet handler om å ha konkrete ikke-finansielle mål for selskapet, og at selskapene måles ut i fra tanken om trippel bunnlinje som også ivaretar mennesker og miljø. Eiere må utfordre selskapene på å begrense negativ påvirkning og øke positiv påvirkning på klima, samfunn og mennesker. Presentasjonen fra Forum kan du lese her.

Else Hendel i WWF var opptatt av at skillet mellom utvikling og miljø en gang for alle er hvisket ut i bærekraftsmålene. Hun viste til at kamp mot klimaendringene, bevaring av naturmangfold på land og i havet og bærekraftig produksjon og forbruk er sentrale elementer i hele verdens utviklingsstrategi. Presentasjonen fra WWF kan du lese her.

John Peder Egenæs i Amnesty I  nternational løftet frem at selv om menneskerettighetene ikke nevnes konkret i bærekraftsmålene, så er menneskerettighetene en helt integrert og grunnleggende del av in tensjonene med bærekraftsmålene. Videre påpekte Egenæs at næringslivet kan bli en viktig og positiv aktør i dette arbeidet dersom de tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Norsk Hydro v/ Anne-Lene Midseim holdt innlegg om hvordan de som selskap har integrert FNs bærekraftsmål i forretningsstrategien. Blant annet fortalte hun hvordan Norsk Hydro med fokus på å minimere negativ innvirkning og maksimere positive bidrag har kartlagt nettopp Hydros innvirkning for hvert mål i FNs 17 bærekraftsmål. Her er en beskrivelse av selskapets kartlegging. Presentasjonen fra Norsk Hydro kan du lese her.

I runden rundt bordet holdt flere NGOer korte innlegg om hvordan de jobber med bærekraftsmålene. Dette ga innsikt i kompleksiteten i bærekraftsmålene, og eksempler på tema selskapene kan jobbe helt konkret med i den forbindelse. Blant annet ble selskapers skatteplanlegging, skatteflukt, åpenhet om skatt og andre tema tilknyttet skatt av flere nevnt som en utfordring.

 

Til toppen