Konsesjon til Bremangerlandet vindkraftverk i Nordfjord

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Bremangerlandet Vindpark AS konsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune. Tillatelsen omfatter et vindkraftverk på inntil 80 MW, tilsvarende årsforbruket til rundt 12 500 husholdninger (250 GWh).

- Bremangerlandet vindkraftverk er et prosjekt med svært gode økonomiske forutsetninger for å bli realisert. I Bremanger kommune ønskes dette vindkraftverket velkommen, og prosjektet har også stor regional oppslutning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Vindkraftanlegget skal ligge i et fjellområde på øya Bremangerlandet. Søknaden om bygging av Bramangerlandet vindkraftverk ble avslått av NVE i desember 2015, og påklaget til Olje- og energidepartementet.

Departementet har foretatt en samlet vurdering og avveining av fordelene og ulempene ved en utbyggingen. Beregninger viser at prosjektøkonomien er blant de aller beste av de vindkraftprosjekter som er gitt konsesjon de siste årene. Dette er veid opp imot negativ påvirkning på fugl, og at også landskap, enkelte verdifulle kulturmiljøer og friluftsliv vil bli påvirket negativt.

Det legges til grunn at etablering av vindkraftverket ikke vil komme i konflikt med nasjonale forvaltningsmål for naturtyper og arter. Etter en helhetsvurdering har departementet konkludert med at fordelene ved vindkraftverket er større enn skader og ulemper det kan medføre.

I konsesjonen er det satt vilkår om for- og etterundersøkelser av fugletrekk over planområdet. I anleggsperioden skal det tas hensyn til hekkende sårbare og truede fuglearter. Forsvarets interesser i området og Norkrings sender på Steinsfjellet må det også tas hensyn til ved prosjekteringen.

Ved departementets vedtak av i dag er det gitt avslag på søknaden om bygging av Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune. Departementet har sett de to prosjektene i sammenheng, og i avslaget er det lagt vekt på sumvirkninger med bl.a. Bremangerlandet vindkraftverk.

Vedtak Bremangerlandet vindkraftverk
Vedtak Vågsvåg vindkraftverk