Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut to nye reketrålkonsesjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det skal lyses ut to nye reketrålkonsesjoner.

– Vi har over lang tid hatt en målsetning om å øke fisket etter reker i Barentshavet, og på den måten bidra til å sikre råstoff til nordnorsk rekeindustri. Jeg mener to nye reketrålkonsesjoner kan avhjelpe den vanskelige situasjonen rekeindustrien i Nord-Norge befinner seg i, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Rekebestanden er i god forfatning og ressurssituasjonen tilsier at det er grunnlag for økt uttak av reker. Departementet har siden 2013 satt i verk en rekke ulike tiltak for å legge til rette for mer fiske etter reker i Barentshavet. Tiltakene syne likevel ikke å ha hatt særlig effekt på ressursuttaket.

Hovedårsaken til den lave aktiviteten synes å være manglende lønnsomhet og at innehavere av tillatelser prioriterer andre fiskerier.

– Ved å lyse ut to nye reketrålkonsesjoner gir vi muligheten for nye aktører som ønsker å drive fiske etter reker med det formål å sikre råstofftilførsel til rekeindustrien, sier Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre utlysningen

Fiskeridirektoratet blir bedt om å gjennomføre utlysningen og behandle innkomne søknader.

Det vil stilles vilkår for tildeling i den hensikt å bidra til oppfyllelse av det primære formålet som er å skaffe egnet rekeråstoff til rekeindustrien, og tillatelser kan kun tildeles aktive fiskere. Reketrålkonsesjon skal bare kunne tildeles fartøy som ikke har eller tildeles annen konsesjon/spesiell tillatelse eller deltakeradgang etter deltakerloven §§ 12 og 21. Det er en forutsetning for tildeling at deltakerlovens og konsesjonsforskriftens øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt.