Nye tall bekrefter redusert ventetid for sykehuspasienter

Ventetiden til utredning eller behandling ved norske sykehus fortsetter å synke. Tiden til tjenestestart var 60 dager i første tertial 2017. Det er fire dager kortere enn samme periode i fjor og en nedgang på hele 13 dager de fire siste årene.

Tallene for "Tid til tjenestestart" angir tiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset til det er gjennomført en utrednings- eller behandlingsprosedyre av pasienten.
Tallene for "Tid til tjenestestart" angir tiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset til det er gjennomført en utrednings- eller behandlingsprosedyre av pasienten. Foto: Olav Heggø

– Jeg er godt fornøyd med at sykehuspasientene venter enda kortere før de får behandling enn før. Noen har hevdet at pasientene blir satt på vent etter det første besøket hos sykehuslegen. De nye tallene viser at det ikke stemmer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nye tall bekrefter nedgang

Indikatoren tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp, som har vist en reduksjon på 18 færre dager de fire siste årene.

– Reduksjonen i ventetider de fire siste årene skyldes først og fremst en betydelig innsats fra de som jobber i sykehusene. Men det skyldes også gode sykehusbudsjetter, mer mangfold og styrkede pasientrettigheter. Tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene er også viktig, sier Bent Høie.

Blir målt på om tid til tjenestestart går ned

Tid til tjenestestart vil fra neste år også inngå i oppdragsdokumentet til de fire regionale helseforetakene. De har siden 2002 blitt målt på det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid. Tillegget betyr at de fra neste år i enda større grad blir målt på om ventetidene går ned.

– Selv om ventetidene ved sykehusene er sterkt redusert i vår regjeringsperiode, er det fremdeles for mange som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Høyres mål er at gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp skal ned til 50 dager i neste stortingsperiode og at sykehusene skal holde 95 prosent av timeavtalene. Det er pasientens helsetjeneste, sier Bent Høie.

Tid til tjenestestart* – første tertial 2013-2017

  1. tertial
2013
1. tertial
2014
1. tertial
2015
1. tertial
2016
1. tertial
2017
Dager 73 68 68 64 60

*Median-tid: Et sentralitetsmål som defineres som verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer.

 

Kritikk mot ventetidstallene

  • Det siste året har det vært rettet kritikk mot ventetidstallene. Det har blitt hevdet at nedgangen i ventetider ikke er reell og at reduksjonen går ut over pasientene som er i et pasientforløp i sykehusene.
  • Helsedirektoratet la 3. mai 2017 fram sin rapport om ventetidsregistrering. Deres vurdering er "at ventetiden på nasjonalt nivå samlet sett går ned." Dette baserer de på analyser av de ordinære ventetidmål, mål på pasientforløp og journalgjennomganger.
Til toppen