Øystein Bø: Svar på spørsmål om Andøya

Dette innlegget om langtidsplanen for forsvarssektoren fra statssekretær Øystein Bø sto på trykk i Andøyposten 22. september.

I et åpent brev i Andøyposten hevder Tom Bjørvik at han har funnet «massive mangler» ved Langtidsplanen for Forsvaret og ber meg om svare. Det gjør jeg gjerne. Bjørvik skal også få tilsendt et lengre svar på det omfattende brevet han har sendt til Forsvarsdepartementet.

Bjørvik hevder at vi ikke har tatt med kostnader omkring avhending, sanering og miljøopprydning, og at dette vil beløpe seg til mange milliarder kroner. Dette er ikke riktig. Kostnader knyttet til avvikling, herunder miljøopprydding og erfaringsmessige kostnader til sanering, fratrukket eventuelle estimerte salgskostnader, er inkludert i beregningene.

Bjørvik legger til grunn en total sanering av alle Forsvarets anlegg og installasjoner på Andøya, inkludert «sanering av tankanlegg i fjell med tilhørende ledninger». En slik sanering vil ikke være samfunnsnyttig. Det er heller ingen praksis for denne typen sanering ved andre eiendommer Forsvaret har avviklet. Eiendommer og bygg for eksempel i Skarsteinsdalen i Andøy kommune, som tidligere har vært brukt til luftvern og til forlegningsområde for flystasjonen, er i dag et eksempel på sivil verdiskapning ut i fra infrastruktur som Forsvaret har avhendet. På samme måte kan for eksempel hangarer, verksteder, forlegninger, messebygg, ammunisjonslager og drivstoffanlegg være infrastruktur inne på flystasjonen som kan nyttes til sivil verdiskapning etter en nedleggelse. Alle disse kapasitetene er blant annet etterspurte av Andøya Testcenter (ATC).

Bjørvik er også opptatt av ikke å etterlate noe fra Forsvaret som eventuelt vil kunne brukes som «mulig fremskutt base for en potensiell fiende». Dette er nok å dra det litt langt. Det er jo ikke slik at noen kan etablere en militær base på Andøya uten at norske og allierte fly vil hindre dette. NATO har gjennom CAOC på Jylland og QRA i Nord-Norge reaksjonsevne fra Norge, og et system for ytterligere oppfølgende ressursbruk hvis det skulle være nødvendig.

Bjørvik mener også at kostnadsanslagene for tverrvindbanen på Andøya er lagt altfor høyt. Ja, det er svært høye tall. Kostnadene til forlengelse, breddeutvidelse, etablering av nytt instrumentinnflygningssystem og restaurering av banedekke og belysning er basert på erfaringer med gjennomføringen en baneforlengelse på Ørland. Det er lagt til forventede tillegg og usikkerhet på grunn av at deler av forlengelsen vil måtte gjennomføres ut i sjøen og på myr, noe som vil være fordyrende sett i forhold til grunnforholdene på Ørland. Usikkerheten går i første rekke i motsatt retning av det Bjørvik antyder, nemlig at dette kan bli enda dyrere på grunn av grunnforholdene.

Det er helt greit at det eksisterer ulike meninger og oppfatninger omkring regjeringens forslag om å legge den nye basen til Evenes og ikke Andøya. Samtidig er det slik at regjeringen og departementene er pålagt å følge etablerte retningslinjer og praksis for hvordan prosjekter skal planlegges og kostnadsberegnes. At enkeltpersoner og interessegrupper ikke må forholde seg til dette gjør at man ofte ender opp med ulike tall og prioriteringer. Det er for så vidt greit, men vi kan ikke basere forsvarsplanleggingen på disse.

Til toppen