Persontogtilbud på Østlandet: Driftsstart for Trafikkpakke 5 utsettes med ett år – til desember 2025

- Koronapandemien og usikkerhet knyttet til fremdrift for ulike utbyggingsprosjekter gjorde det nødvendig med ett års utsettelse av driftsstarten for persontogtilbudene i Trafikkpakke 4. Som en følge av at dette er det naturlig for Jernbanedirektoratet å forskyve Trafikkpakke 5 tilsvarende. Utsettelsen av Trafikkpakke 5, som består av de resterende persontogtilbudene på Østlandet, er også ønsket av togselskaper som er prekvalifiserte til å delta i konkurransen om pakken, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Konkurransen om Trafikkpakke 5 er den ene av pakkene med togtilbud som kun kjøres på Østlandet, den andre er Trafikkpakke 4. Storparten av togreiser i Norge gjennomføres i dette området, og det er derfor mange passasjerer som til vanlig bruker disse togtilbudene.

Trafikkpakke 5 omfatter regionaltogtilbudene på InterCity-pendlene Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer, og lokaltogtilbudene på strekningene Porsgrunn-Notodden, Dal-Drammen, Kongsvinger-Asker og Kongsberg-Eidsvoll.   

Flere forhold taler for utsettelse
Hovedgrunnen til at Jernbanedirektoratet utsetter trafikkpakken er at det er en konsekvens av utsettelsen av Trafikkpakke 4. I denne sammenhengen er det lagt vekt på tre forhold:

  • Prekvalifiserte togselskaper har i dialog med Jernbanedirektoratet opplyst at begrenset tilgang på personell til å arbeide med anbud kan føre til at enkelte togselskaper ikke ønsker å delta i konkurransen om Trafikkpakke 5.
  • Endret fremdriftsplan for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen gjør at togtrafikken på det nye dobbeltsporet ikke kan settes i drift før høsten 2025.
  • Begrenset tilgang på personell hos Jernbanedirektoratet til å arbeide med to overlappende trafikkpakker. Akkurat som for prekvalifiserte togselskaper er det ønskelig med erfaringsoverføring fra arbeidet med pakke 4 til pakke 5.

Videre fremdrift
Utsettelsen av driftsstarten på ett år gjør at tentativ tidsplan for gjennomføring av Trafikkpakke 5 ser slik ut:

Februar-april 2023: Jernbanedirektoratet sender ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 5 til prekvalifiserte togselskaper

August-september 2023: Frist for å sende inn tilbud

Februar-mars 2024: Jernbanedirektoratet kunngjør vinnende togselskap

Desember 2025: Driftsstart for Trafikkpakke 5 ved ruteterminskifte

Hovedmålet med konkurransen om persontogtilbudene i Trafikkpakke 5 er å bidra til flere og mer fornøyde reisende, samtidig som det sikrer at staten kjøper persontogtjenester til riktig pris i markedet. 

Nødvendig å forlenge avtale med Vy
En konsekvens av utsatt driftsstart for trafikkpakkene 4 og 5 er at Jernbanedirektorat må forhandle med Vy om forlengelse av gjeldende avtale om statlig kjøp av persontransport med tog. Vy drifter i dag alle persontogtilbudene på Østlandet som de to pakkene vil omfatte.  

Flytoget har egen avtale med staten om tilbringertjeneste til og fra Oslo Lufthavn frem til 2028. Dette togtilbudet er derfor verken med i Trafikkpakke 4 eller 5. 

For flere opplysninger – se: