Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sammen mot vold for en tryggere hverdag

Gratulasjonstale på ATV Drammens jubileumskonferanse "En tryggere hverdag", i forbindelse med deres 20-års dag.

Kjære alle sammen og spesielt dere i ATV Drammen,

Gratulerer med 20-årsdagen!

Når vi skal feire en 20-åring er det en anledning til å kikke tilbake på hva som skjedde i 1996.

For 20 år siden sang og danset vi til Macarena. Internett var i sin spede begynnelse, og for meg som royalist var det trist at prinsesse Diana skilte seg fra prins Charles dette året.

Men det er også alvor i historien bak den jubilanten vi skal feire i dag.

Historikk – vold

Før ATV ble født var det krisesenterbevegelsen og andre kvinnepolitiske grupper som la press på myndighetene, og bidro til at vold mot kvinner ble satt på den politiske dagsordenen.

Fra det daværende Sosialdepartementet ble det første tverrdepartementale handlingsprogrammet for tiltak mot kvinnemishandling lagt fram i 1983.

I 1995 sluttet Norge seg til erklæringen og handlingsplanen fra FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing. Et strategisk område i handlingsplanen fra Beijing var menns vold mot kvinner.

ATV Drammen så dagens lys året etter.

Da regjeringen Bondevik I la frem handlingsplanen ”Vold mot kvinner” i 1999, var dere tre år.

I oppveksten deres har flere handlingsplaner, tiltaksplaner og stortingsmeldinger om vold i nære relasjoner blitt lagt frem.

Og ATV har vokst. Ikke bare i alder, men også i omfang. I dag har dere 11 kontorer i Norge og seks tilbud i Norden.

Hjelpetilbud

For utviklingen av hjelpetilbud knyttet til vold i nære relasjoner er blitt drevet frem av frivillige krefter, det gjelder blant annet krisesentrene og incestsentrene.

Etablering av behandlingstilbud for voldsutøvere startet opp i regi av Alternativ til vold i 1987. Det var det første samtaletilbud i Europa for menn som utøver vold mot samlivspartner. Dere var pionerer!

Offentlige myndigheter har etter hvert tatt over mer ansvar for å ha hjelpetiltak på voldsområdet. Her kan krisesenterloven, tiltak i familieverntjenestene og barnevernet, Statens barnehus og regionale og nasjonale ressurs- og forskningssentre nevnes som viktige tiltak.

Ungdom bak volden

Helt siden starten på 1990-tallet har ATV arbeidet med ungdom som selv har utviklet volds- og aggresjonsproblemer.

På regjeringens konferanse for 25-årsdagen til FNs barnekonvensjon, presenterte dere i ATV Drammen arbeidet med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer – "Ungdommen bak volden".

Her har dere ligget i forkant hele veien.

I dag er det dere og kontoret i Kristiansand som har tilbud for unge med voldsproblematikk.

Dette arbeidet er dere i Drammen skikkelige gode på!

Dere møter ungdommene uten fordommer, på en likeverdig måte. Dere hører på dem, tenker høyt sammen med dem, gir dem den tiden og den tryggheten de trenger for å endre sin atferd.

Dere er tilstede for dem og hjelper dem å mestre hverdagen uten å bruke vold.  

Og jeg vet at Hanne som er leder her, bare for noen dager siden var i Bergen der dere sammen med barnevernsvakten og Bufetat region vest, holdt kurs om "Ungdom bak volden – forebygging og behandling av aggresjons- og voldsproblemer".

Dette kurset er et godt eksempel på at vi må samarbeide på tvers.

Vi må lære av hverandre.

Vi må trekke på ulike former for kompetanse for å gi et godt tilbud og gi god hjelp.

Familievernkontorene og ATV

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, spisskompetansemiljøet mot vold på Enerhaugen familievernkontor og ATV samarbeider om et pilotprosjekt om behandling av ungdom som bruker vold og aggresjon som en strategi for å mestre. Målet med prosjektet og samarbeidet er å utvikle og prøve ut gode måter for behandling.

For selv om vi har hatt en historisk satsning på familievernkontorene under denne regjeringen, så er det mye som tyder på at det er et stykke igjen før alle kontorene har gode rutiner, kunnskap og nok ressurser til å gi et faglig godt behandlingstilbud både til dem som utøver vold og til dem som utsettes for den.

Vi vil videreutvikle og styrke familievernets tilbud og kompetanse til familier der vold skjer.

Vi vil legge til rette for et mer systematisk samarbeid mellom familieverntjenesten og ATV. I budsjettet for neste år har vi foreslått 4 millioner kroner for å styrke kompetansen i familievernet om vold.

Og her er vi avhengig av deres lange erfaring og høye kompetanse.

Overføring av erfaring og kunnskap mellom familievernet og ATV er sentralt. Det er også helt avgjørende at dere kan gå inn i de alvorlige voldssaker som familievernet ikke kan følge opp.

Behandling av voldsutsatte barn

ATV har både i fjor og i år fått midler til å styrke arbeidet med behandling av voldsutsatte barn.

I juni var jeg i Stavanger og møtte barn som hadde opplevd vold i familien, og som hadde vært i behandling i ATV. En gjeng med flotte, sterke 11- og 12- åringer som er i ekspertgruppa til Barneombudet, som jeg også har hatt besøk av på kontoret mitt.

De skrøt mye av den oppfølgingen de hadde fått hos ATV. Den ene sa: "Jeg føler at jeg har fått sagt det jeg har inni meg og at jeg har fått hjelp til det."

En annen sa at det var veldig viktig å møte andre barn som hadde opplevd det samme, og det føltes lettere når man vet at man ikke er alene.

Det var sterkt å høre opplevelsene til barna, og det varmet ekstra da de fortalte hvordan de hadde fått hjelp til å bearbeide voldsopplevelsen.

Vi vil videreføre støtten til ATV, og har som mål at ATV kan bygge ut tilbudet for å sikre en mer helhetlig behandling av voldsutøvere og deres familier, og også unge voldsutøvere.

Arbeidet mot vold

Ser vi på ATVs slektstre er det bare dere i ATV Drammen som kan si at dere har én storebror – nemlig ATV i Oslo.

Og at Drammen ble det andre ATV-kontoret er kanskje ikke så rart.

Jeg vet at det er mange ansatte i kommunen til stede her.

Drammen kommune var med initiativet "Voldsprosjektet 1995" en foregangskommune i nasjonal sammenheng når det gjaldt å ta voldsproblematikken på alvor. Prosjektet hadde som mål å kartlegge forekomst av vold i kommunen for å kunne utvikle gode forebyggingsstrategier.

Regjeringen satser på tiltak for å øke tidlig innsats, forebygging og samarbeid på tvers av tjenestene.

Dette er nøklene for å lykkes med å gi rett hjelp til rett tid. Kommunene har en viktig oppgave når det gjelder å avdekke og hindre vold, og gi støtte og behandling til voldsutsatte.

De familienære tjenestene har en særlig sentral rolle.

Drammen kommune arbeider nettopp på tvers av tjenestene når det gjelder vold i nære relasjoner.

Dere har utarbeidet en egen veileder for tjenestene og knyttet dette sammen med et eget opplæringsprogram som gjelder alle former for vold og overgrep mot barn.

Veilederen for arbeidet med vold i nære relasjoner er utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret. Det er veldig bra.

Tiltaksplan og opptrappingsplan

Så opplever vi nok en gang store oppslag i mediene om overgrep mot barn. Overgrepssakene Vest politidistrikt har avdekket er saker som gjør sterkt inntrykk på meg. Både fordi det er så mange mulige overgripere, så små barn involvert og at det skjer i det skjulte.

Saken viser hvor viktig det er at politi, barnevern og andre tjenester jobber tett sammen. Den viser også hvor viktig det er å melde fra til politiet. Vi har alle et ansvar for å melde i fra.

I forrige måned la regjeringen frem opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Voldsutsatte skal få bedre beskyttelse, etterforskningen av volds- og overgrepssaker skal prioriteres, alle tjenester skal ha god og riktig kompetanse, og det forebyggende arbeidet skal styrkes.

I forslaget til statsbudsjett for neste år er det 176 millioner kroner som går til denne opptrappingsplanen. Og det styrkete samarbeidet mellom familievernet og ATV er en del av dette.

Fagpersonene

Dere er et kompetanse- og behandlingssenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Mange av dere som jobber i ATV er psykologer.

Jeg har besøkt flere ATV-kontorer de tre årene jeg har vært statsråd. Jeg har møtt dyktige, erfarne og dedikerte fagfolk.

Da ATV hadde jubileum i 2007 sa en av stifterne, Per Isdal, til Psykologtidsskriftet:

- Vi har vært profesjonelle idealister i 20 år.

I intervjuet forteller han om utviklingen av vold som tema i psykologutdanningen, og at vold lenge ikke var et tema selv om vi visste at vold var vanlig og skadelig.

Dette ser vi at fortsatt er en utfordring i flere av profesjonsutdanningene der mange skal jobbe med barn og unge hver dag.

Men fra i høst er kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep blitt en del av rammeplan for ulike lærerutdanninger, blant annet barnehagelærerutdanningen.

Gjennom opptrappingsplanen mot vold og overgrep vil vi sørge for at kunnskap om vold og seksuelle overgrep inngår i profesjonsutdanningene innen helse- og sosialfag og i alle barnehage- og grunnskoleutdanningene.

Jeg blir imponert av fagpersoner som dere.

Dere går på jobb hver dag for å arbeide helt konkret med et stort samfunns- og folkehelseproblem – vold i nære relasjoner. Dere går inn i enkeltpersoners historier om vold.

Selv om personen har gjort noe helt forferdelig mot en av sine nære skal dere hjelpe personen til å finne veien ut av volden.

Dere opplever barn som blir foreldre for sine foreldre fordi mamma`en blir utsatt for vold. Dere møter personer som er helt nede.

Personer som har det veldig vondt. Dere må se voldsutsatte og voldsutøvere i øynene hver eneste dag.

Det må være en blanding av veldig frustrerende og veldig givende arbeid. Og siden dere er her på 20. året så håper jeg aller mest det siste.

  • Dere er avgjørende. Ikke bare for livene til dem som kommer til kontoret deres, men for familiene og vennene rundt dem.
  • Dere er tilgjengelige. Ikke bare for dem dere behandler og snakker med, men for andre fagfolk og ikke minst kommunen dere har kontor i.
  • Dere er viktige. Ikke bare for dem som søker hjelp, men også for samfunnet.

Tar vi første bokstav i avgjørende, tilgjengelige og viktige – ja, så blir det nettopp ATV.

Som 20-åring er dere unge voksne, men har fortsatt mye viktig arbeid igjen foran dere.

Vi husker vel alle oss selv ved inngangen til 20-årene. Vi hadde svarene på mye, samtidig som vi hadde det ungdommelige motet og idealismen til å tenke nytt.

Jeg ønsker dere lykke til i årene som kommer og at vi sammen skal bekjempe volden i nære relasjoner og skape en tryggere hverdag.

Gratulerer så mye med 20-årsdagen!

Til toppen