Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Straffeforfølgning av krigsforbrytere på agendaen i Luxembourg

Jøran Kallmyr deltok 7. juni på EUs rådsmøte om justis- og innenrikspolitikk i Luxembourg. Det var mange temaer på dagsorden i selve rådsmøtet, men fokuset kom på Sveriges initiativ til en internasjonal straffedomstol for krigsforbrytere fra Syria og Irak. Svenskene informerte om initiativet på et frokostmøte i forbindelse med rådsmøtet. Kallmyr hadde også et bilateralt møte med den svenske innenriksministeren.

- Det er et økende momentum for å få til en internasjonal løsning som sikrer at man kan få straffeforfulgt dem som har reist ned til Syria og Irak og deltatt i IS. Det er en rekke land som nå klart ser behovet for en internasjonal løsning hvor man straffeforfølger i regionen, der forbrytelsene faktisk fant sted. Det arbeidet skal Norge støtte videre opp om, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Justisministeren intervjues av NRK.

Norske myndigheter deltok på møte i Stockholm 3. juni om denne tematikken. Bekjempelse av straffrihet for grove internasjonale forbrytelser står sentralt i norsk utenrikspolitikk.

- Det er viktig med effektiv, uavhengig og troverdig straffeforfølgning av de massive overgrepene som har funnet sted i Syria og Irak. Vi er åpne for å utforske muligheten for at det opprettes en særskilt internasjonal straffedomstol som kan straffeforfølge forbrytelser begått i Irak og Syria, sier justisministeren.

Saken er imidlertid krevende, og mange uavklarte problemstillinger må utredes før det internasjonale samfunnet kan ta standpunkt til dette. En internasjonal straffedomstol må oppfylle internasjonale rettsikkerhetstandarder.

 

Bilateralt møte med Sverige

Kallmyr hadde også et møte med den svenske innenriksministeren Mikael Damberg. De diskuterte norsk-svensk politisamarbeid og en felles politistasjon på Magnormoen.

Kallmyr og Damberg.

- Det var et meget godt møte med den svenske innenriksministeren. Vi ønsker å få opprettet en felles politistasjon midt på grensen. Politimesteren i Innlandet og hans kollega i Bergslagen polisregion ser på muligheten for å etablere en felles politistasjon på Magnormoen. Slik jeg forstår det, er dette sterkt ønsket også av svenske politimyndigheter, sier Kallmyr.

Det har gjennom flere år vært arbeidet målrettet for å sikre et tettere internasjonalt politisamarbeid. Dette gjelder ikke minst innen Norden og her peker det grensenære samarbeidet med Sverige seg ut. Departementets foreløpige tilnærming er at planleggingen av et felles bygg på Magnormoen bør foregå lokalt som en ordinær byggesak og at arbeidet må skje i henhold til gjeldende regelverk.

Rådsmøtet

Blant temaene som ble diskutert i selve rådsmøtet var europeisk samarbeid mot terror og grenseforvaltning. Ministrene diskuterte også styrket europeisk regelverk og innsats for retur.

Kallmyr i rådssalen.

- Det er temaer som det er viktig at vi er med og diskuterer. Det pågår et arbeid med å revidere EUs direktiv om returprosedyrer, som Norge er bundet av. Målet er flere returer. Vi er positive til revisjonen og deltar aktivt i arbeidet. Bedre regler på EU-nivå vil være bra for Norge og ikke minst Europa som helhet – i dag er det altfor mange som befinner seg i Europa uten lovlig opphold, sier justisministeren.

Til toppen