Rapport om deleksamen i matematikk for lærerstudenter

God karakter i matematikk teller

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Lærerstudentene kan ha nedprioritert nasjonal deleksamen i matematikk fordi den ikke teller på vitnemålet. Samtidig viser undersøkelsen at god karakterer i matematikk fra videregående skole gir bedre karakterer.

NOKUT har nå undersøkt hvorfor resultatene for vårens nasjonale deleksamen i matematikk for lærerstudenter er svake, både på nasjonalt nivå og på institusjonsnivå, og langt svakere enn resultatene på den nasjonale deleksamenen i desember 2015.

Resultatet av undersøkelsen viser at lærerstudentene kan ha nedprioritert nasjonal eksamen i matematikk  fordi de kan stryke på eksamen og likevel få vitnemål. NOKUT konkluderer med at dersom resultatene fra deleksamen skal ha tillitt og brukes i arbeidet med å heve kvaliteten på utdanningen, så må resultatet telle på vitnemålet. Samtidig viser undersøkelsen at studenter med god karakter i matematikk fra VGS gjør det systematisk bedre enn studenter med dårligere karakter. 

– Det er positivt at studenter med karakteren fire eller bedre i matematikk fra videregående skole gjør det bedre enn de andre studentene. Det viser at regjeringens skjerping av karakterkrav i matematikk vil være positivt for nivået i årene fremover. Vi vil nå vurdere rapporten, som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med nasjonale deleksamener, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

Andre årsaker som påvirker resultatene

I tillegg til at studentene kan ha nedprioritert eksamen, pekes det i rapporten på tre andre årsaker som påvirker resultatene på vårens eksamen:

Flere studenter fra GLU 1–7 enn 5–10
Det var flere studenter fra grunnskolelærerutdanningene 1–7 (GLU 1–7) som avla vårens eksamen enn høstens eksamen. Analysen viser at studenter på grunnskolelærer-utdanningene 5–10 (GLU 5–10), som selv har valgt matematikk, gjør det bedre enn studenter på GLU 1–7 som har matematikk som et obligatorisk emne.

Inntakskarakter fra videregående påvirker resultatene
En annen faktor er at studentenes startkompetanse målt i karakterpoeng fra VGS har stor effekt på resultatene. Det samme gjelder matematikk-karakteren fra VGS. Studenter med god karakter i matematikk fra VGS gjør det systematisk bedre enn studenter med dårligere karakter.

Litt større vanskelighetsgrad og mer nøyaktig sensorveiledning Rapporten finner at det er sannsynlig at oppgavesettet var noe vanskeligere for studentene som var oppe til eksamen i mai og at sensorveiledningen kan ha vært strengere. 

Fakta

NOKUT gjennomfører et pilotprosjektetet med nasjonale deleksamener i matematikk ved lærerutdanningene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Pilotprosjektet skal gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle seg på grunnlag av dette.

NOKUT har nå gjennomført nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskoleutdanningene to ganger, i desember 2015 og mai 2016.

Nasjonal deleksamen i matematikk i mai i år, viste at 37 prosent strøk og kun 6,6 prosent fikk karakteren A eller B. Til sammenligning strøk 10,4 prosent ved den første nasjonale deleksamen i matematikk i desember 2015. Da var det 28,3 prosent som fikk A eller B. 

Les rapporten Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen