Styrker barnehageforskningen med 50 millioner

Regjeringen gir 50 millioner kroner til å etablere ett eller to sterke forskningsmiljøer som kan drive frem og forbedre den tverrfaglige forskningen på barnehage.

– Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om barnehager. Det vil gi bedre kvalitet i barnehagene og i lærerutdanningene, og bedre grunnlag for politiske beslutninger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kraftfulle forskningsmiljø

Regjeringen varslet satsingen da barnehagemeldingen ble lagt frem i mars. Nå følger kunnskapsministeren opp og gir 10 millioner per år i fem år. Norges Forskningsråd har fått i oppdrag å lyse ut midler til en eller to enheter som skal styrke forskningen på barnehage i Norge. Forskningsrådets kvalitetskriterier legges til grunn ved valg av miljø.

– Vi vil heve barnehageforskningen på samme måte som annen forskning. Av erfaring vet vi at sterke fagmiljøer på egenhånd kan se viktige problemstillinger og bygge opp ny kunnskap. Det vil ikke bare gi mer forskning om barnehage, men vil også bidra til nye innfallsvinkler, sier Røe Isaksen.

Norsk forskning kan bli bedre

Nylig viste rapporten Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) om skandinavisk barnehageforskning i perioden 2006-2014 at norsk forskning på området kan bli bedre. Den konkluderer blant annet med at norske barnehageforskere publiserer mer enn tidligere, men andelen publiseringer av høy kvalitet er gått ned mens andelen med lav kvalitet har gått opp. Rapporten viser også at forskerne vektlegger personalets vilkår i hele 75 prosent, mens en litt mindre andel tar for seg barnas vilkår.

Også OECD-rapporten Early Childhood Education and Care policy review Norway fra 2015 viser at barnehageforskningen og praksis i Norge ikke er tilstrekkelig koblet, og at mye av forskningen er lite generaliserbar.

– Det finnes mindre forskningsmiljøer i Norge som gjør en god jobb, og norske –barnehageforskere er godt representert i nordiske og internasjonale forskerkonferanser. Men flere rapporter tyder på at norsk forskning på barnehage kan bli enda bedre. Nå håper vi satsingen vår bidrar til høy kvalitet. Det er også viktig at den nye kunnskapen blir kjent og brukt både i barnehagene og i barnehagelærerutdanningene, sier kunnskapsministeren.

Til toppen