Historisk arkiv

ÅKP - Ålesund Kunnskapspark

Åpning av ÅKP Blue Innovation Arena

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Blått, smart og nyskapende

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen!

Som næringsminister er det alltid en fryd å komme til Ålesund og Sunnmøre.

Hver gang jeg kommer hit har dere satt i gang noe nytt og spennende.

Eksemplene er mange.

Her er det virketrang og kremmerånd som gjelder.

Og det er bra for Ålesund - og bra for Norge.

Og det handler ofte om havet - som idag.

Her er et kraftsentrum for blå innovasjon!

Og Sunnmøre er - og har så lenge noen kan huske - vært verdensledende innenfor maritim og marin virksomhet.

Dere har lange tradisjoner å bygge på, og fortsetter å omstille dere. Det viser dere også i dag.

Og det er viktig.

Både fordi Norge er en havnasjon.

Fordi vi satser og må satse på havet.

Og fordi Norge er i omstilling.

Her viser dere vei!

***

Vi er altså i omstilling!

Norsk økonomi og næringsliv står nå midt i noen vanvittige endringer.

Først og fremst gjør fallet i oljeprisen oss nødt til å utvikle andre deler av næringslivet. Selv om oljen blir viktig også framover.

Det har vært – og er fortsatt mange steder – en krevende tid for norsk økonomi og norske bedrifter. Også her på Sunnmøre.

For ikke lenge siden var jeg på et møte i strategisk råd for maritim næring. Der var det en av deltagerne som sa at "det å sammenligne det vi har vært gjennom nå: fallende oljepriser – med finanskrisen – det var som å sammenligne en fartsdump med et jordskjelv".

Det er på mange måter en god beskrivelse. For store deler av norsk næringsliv har nedgangen i petroleum vært veldig mye tøffere enn hva finanskrisen var.

Mange piler peker nå i riktig retning.

August var den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Og bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om den sterkeste veksten siden 2012!

Men: Situasjonen er fortsatt krevende i enkelte næringer og enkelte steder i landet. Vi er ikke over kneika. Omstillingsbehovet er ikke over.

Oljeprisfallet har vist oss hvor avhengig vi er av olje- og gass-sektoren og hvor viktig det blir å skape et mer mangfoldig næringsliv fremover. Vi har mistet over femti tusen jobber i olje- og gassnæringen. Og må fortsette å skape nye jobber i andre bransjer.

Samtidig er det flere omstillinger vi skal gjennom: 

  • Vi skal gjennom et grønt skifte. Vi har forpliktet oss til å jobbe mot lavutslippssamfunnet og grønnere løsninger gjennom en sterk klimaavtale. Det betyr at de nye jobbene vi skal skape må være grønne.
  • Og den teknologiske utviklingen løper av gårde i et rasende tempo – kanskje raskere enn vi klarer å ta innover oss. Digitale løsninger endrer måten vi kommuniserer og samarbeider på. Det påvirker industrien, hele næringslivet, jobbene våre, fritiden vår – det påvirker hele samfunnet.

Jeg mener vi er godt rustet for å takle disse omstillingene og gripe mulighetene de gir. Men det kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe hardt. Og mange av løsningene – og mulighetene – tror jeg finnes i havet.

***

Havet har alltid vært, er og vil bli viktig for Norge.

Norge er allerede en av verdens ledende havnasjoner.

Hver dag går flere enn 250 000 nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene.

Disse næringene skaper verdier for mer enn 750 milliarder kroner og står for rundt 70 prosent av våre eksportinntekter.

Det er olje og gass, det er fisk og sjømat, det er skipsfart og en verdensledende leverandørindustri. I tillegg er vi i front når det gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser.

Og det stopper ikke der.

Havet dekker 70 prosent av jordas overflate.

Hvor 80 prosent er dypere enn 3000 meter.

Og hvor over 90 prosent fortsatt er uoppdaget.

Her finner vi svaret på hvordan vi kan skaffe mat, energi, medisiner og transportløsninger. Og ikke minst: mat til en voksende verdensbefolkning.

For oss betyr det nye arbeidsplasser.

Vi vet også at havnæringene vil spille en viktig rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn og utviklingen av nye, grønne løsninger.

Ifølge OECD vil havet frem til 2030 doble sitt bidrag til den globale verdiskapingen og gi arbeid til 40 millioner mennesker.

Og veksten dekker et fabelaktig bredt spekter av næringer – ja, faktisk alt mellom himmel og jord: Fra romvirksomhet til mineraler på havbunnen.

Norge har alle forutsetninger for å være med og utnytte dette potensialet. Vi har kompetanse, sterke selskaper, fremragende kunnskapsmiljøer, og store og ressursrike havområder.

Og hvis vi gjør de riktige tingene kan vi bli ledende innen de nye havnæringene også – slik som offshore havbruk, offshore vindkraft og mineralutvinning!

Jeg er veldig opptatt av Norges fremtid som havnasjon, av hvordan vi skal bli best på hav. Og jeg er overbevist om at å lykkes med dette handler om å utvikle de sterke kompetansemiljøene og kunnskapsregionene vi har, slik som dere.

Og vi må utløse det store potensialet som ligger i samarbeid og kunnskapsdeling mellom havnæringene.

Som to forskere ved Sintef Ocean uttrykte det i en kronikk for ikke lenge siden: "Det er sløsing hvis man blir sittende på hver sin tue".
Og det er jeg helt enig i!
Og heldigvis skjer det mye spennende akkurat nå. Havnæringene utvikler seg hver eneste dag!
Noen er allerede godt i gang med å stikke hodene sammen.

Vi ser for eksempel hvordan verft og leverandører retter seg inn mot produksjon av servicefartøy til oppdrett, stadig mer avanserte brønnbåter og fiskefartøy.

Slike eksempler vil jeg og tror jeg vi vil se flere av.

Blant annet her, i den nye Blue Innovation Arena.

***

Så hva gjør jeg – og resten av regjeringen?

Vi satser på havet!

På regelverk og rammebetingelser,

På kunnskap og kompetanse

Og på internasjonal profilering.

Vi har blant annet lagt frem en havstrategi: en strategi som favner og samler alle Norges viktige havnæringer.

Målet er å se havnæringene i sammenheng og øke samarbeid på tvers. Og utnytte havet av muligheter som finnes for en høyteknologisk havnasjon som Norge.

Vi vil fortsatt satse på de store etablerte havnæringene, og løsningene må utvikles bransjevis. Men på veien til løsningene har disse næringene mye av den samme kunnskapen i bunn!

Og så vet vi at mye av det som er viktig for havnæringene også er viktig for alle næringer. Denne regjeringen opptatt av å ta store grep for hele næringslivet. 
Derfor har vi:

  • redusert skatter og avgifter,
  • satset massivt på samferdsel,
  • Og vi har forenklet. Vi har nådd forenklingsmålet vårt! Når Stortinget vedtar forslaget vårt til endringer i regnskapsloven, er næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler kuttet med 15 milliarder kroner siden 2011. Dette er ressurser som nå kan brukes på verdiskaping isteden for rapportering til det offentlige!
  • Og ikke minst har vi satset mer på kunnskap, forskning og innovasjon enn noen annen regjering før oss! Vi har økt budsjettet til næringsrettet forskning og innovasjon med 3 milliarder kroner siden 2013.

Vi har satset på virkemidlene våre for forskning og innovasjon. Som må virke målrettet og effektivt dersom vi skal lykkes med å omstille Norge.

Jeg vet at havnæringene er flinke til å benytte seg av disse ordningene. Også her i Møre og Romsdal. Og det er flott!

Og det har heller aldri vært satset så mye på havprogrammer som under denne regjeringen.  I 2017-budsjettet har vi bevilget 1,2 mrd. rettet mot disse næringene.  Og her er vi allerede sterke.

Som dere sikkert kjenner til, har vi også bevilga 50 millioner til etablering av "næringslivets sløydsaler": katapult-sentre for næringslivet. Hvor bedriftene kan teste ny teknologi.

Interessen har vært stor: Siva har mottatt 38 søknader fra næringsmiljøer over hele landet.

Og jeg vet at Blue Innovation Arena er blant prosjektene som har søkt. Jeg vet også at nåløyet er trangt, og at mellom ett og tre prosjekter vil få støtte i år.

Og: vi ønsker å utvide ordningen hvis den blir en suksess!

***

Kjære dere!

Vi har et godt grunnlag for videre vekst i havøkonomien. 

Her i regionen skjer det mye som gir grunn til optimisme. Dere går foran og leverer nye ideer, innovasjoner, verdier og arbeidsplasser. Det viser dere igjen og igjen. Også i dag.

Hit til Blue Innovation Arena skal gründere, forskere og bedrifter komme.

De skal samarbeide, teste, prøve og feile, tape og vinne.

Og de skal utvikle fremtidens blå og grønne teknologi.

Gratulerer og lykke til med den nye Blue Innovation Arena.

Jeg er så stolt av det dere får til! Vi heier på dere!

***

Til toppen