Tiltak mot luftforurensning: Mange virkemidler tilgjengelig for kommunene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Møtet med Oslo og Bergen var nyttig og oppklarende. Alle ønsker bedre byluft, og storbyene har en rekke akuttiltak de kan sette i verk.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag hadde møte med representanter fra Oslo og Bergen om akuttiltak mot luftforurensning. Bakgrunnen for invitasjonen fra samferdselsministeren er at det i Oslo og Bergen i vinter flere ganger har vært målt høy luftforurensning.

- Kommunene har verktøy for å håndtere akutte situasjoner med dårlig luftkvalitet, men både i Oslo og Bergen har man vært usikre på hvilke tiltak kommunene kan ta i bruk. I møtet i dag har vi sett på eksisterende fullmakter og muligheter.

Dette er noen av virkemidlene kommunene kan iverksette på kommunale veier:

-         Piggdekkgebyr

-         Miljøfartsgrense

-         Hyppigere vasking av veiene

-         Dieselforbud (akuttiltak)

-         Datokjøring (akuttiltak)

-         Lavutslippssone (akuttiltak, som forbud mot for eksempel dieselbiler)

-         Avvisning av skip i havn (akuttiltak)

-         Begrensning av det kommunale parkeringstilbudet

-         Utvidelse av kollektivtilbudet.

Dersom kommunene har et ønske om å inkludere fylkes- og riksveier i noen av disse tiltakene, må det skje i samarbeid med Statens vegvesen.

Kommunene kan også heve bomsatsene i akutte perioder i bompengeringene (tiltaket kan omfatte alle typer offentlig vei). Dette krever at det utarbeides lokale forskrifter som er klare før de akutte episodene inntreffer.

- Det er viktig at kommunene tar i bruk de virkemidlene de allerede har og fatter nødvendig lokale vedtak. Det har samtidig vært svært nyttig å få avklart hvilke tiltak kommunene ønsker. Vi registrerer at kommunene ønsker ytterligere restriksjoner på biltrafikken ellers i året, også på dager med lite luftforurensing.

- I tråd med Stortingets vedtak arbeider vi med ønsket om permanente lavutslippssoner og miljødifferensiering av bompenger. Det er viktig å skille mellom akutte og permanente tiltak, og jeg opplever at møtet i dag har bidratt til at dette skillet nå står klarere frem for de lokale myndighetene, sier samferdselsministeren.

Det arbeides nå videre på administrativt nivå mellom Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Oslo og Bergen kommuner. Det legges også opp til et nytt møte på politisk nivå.

For mer informasjon om de ulike tiltakene, se brev av 22. desember 2015