Vedrørende merknader fra Riksrevisjonen i Dokument 1

Riksrevisjonen offentliggjorde i dag sin rapport om den årlige revisjonen og kontroll for 2015. Inkludert i denne er en etterlevelsesrevisjon av politiets og Forsvarets objektsikring i 2015. – Vi tar merknadene fra Riksrevisjonen på største alvor, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Formålet med revisjonen har vært å undersøke om Forsvaret og Politidirektoratet etterlever instruksen om objektsikring med sikringsstyrker slik at viktige objekter opprettholder sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner. Videre er det undersøkt om Forsvaret og Politidirektoratet etterlever kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet om grunnsikring av egne skjermingsverdige objekter.

– Vi legger Riksrevisjonens anbefalinger til grunn for det videre forbedringsarbeidet innenfor objektsikringsområdet. Det er iverksatt en rekke konkrete tiltak, og nye tiltak er under planlegging og gjennomføring. Arbeidet har høy prioritet i politiet og Forsvaret, og det er god dialog på alle plan i departementene og underliggende etater for å sette i verk forbedringstiltak som skal løse våre felles utfordringer. Vi ser på revisjonen som et bidrag til dette arbeidet, avslutter justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren.

Dokument 1 kan leses hos Riksrevisjonen.

Til toppen