Viderefører innreisekarantene i kohortstørrelse under alliert trening

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har besluttet å videreføre at innreisekarantene for allierte styrker som skal på øving og trening i Norge kan gjennomføres i mindre kohorter. Kohortene skal være fysisk adskilt fra øvrige grupper, norske avdelinger og sivilbefolkningen. Dette skal skje på strenge vilkår og under forutsetning av tett oppfølging fra Forsvarets egen medisinske organisasjon. – Vi vurderer situasjonen fortløpende, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det er ikke tilstrekkelig militær forlegnings- og sanitærkapasitet i de aktuelle områdene i Nord-Norge til at personell fra allierte land kan gjennomføre innreisekarantene i enerom eller fem-mannsrom med egne sanitærfasiliteter.  Derfor har regjeringen besluttet å videreføre Forsvarets unntak fra karantenereglene slik at innreisekarantene kan gjennomføres i mindre kohorter.

Før jul besluttet regjeringen å innføre karantenekohorter på inntil fem personer for avdelinger fra Storbritannia. Dette ble gjort for å redusere risikoen for spredning av mutert virus som er mer smittsomt enn det vi har i Norge. Personell fra øvrige lands avdelinger kunne gjennomføre innreisekarantenen i kohorter på inntil 40 personer.

Helsedirektoratet har anbefalt at en kohortstørrelse på inntil fem personer også bør gjelde for personell fra andre allierte land. En slik ordning ville medført at innreisekarantene ikke ville latt seg gjennomføre for en stor del av de allierte avdelingene, med den følge at deres trening og øving i Norge måtte kanselleres.

Regjeringen har besluttet at innreisekarantene for allierte militært fortsatt kan gjennomføres i kohorter. Grensen på fem personer per kohort for personer som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene videreføres. Samme regel gjøres gjeldende for personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika.

For øvrige lands avdelinger skal kohortene være så små som mulig og ikke på mer enn 40 personer. Kohortene skal være fysisk adskilt fra øvrige grupper, norske avdelinger og sivilbefolkningen. Det iverksettes kompenserende og risikoreduserende tiltak som sikrer smittevernfaglige forsvarlige forhold, og ordningen følges opp tett av så vel alliert som norsk militært medisinsk personell.

– Allierte styrkers trening, øving og tilstedeværelse i Norge er av stor betydning for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Gjennom tilstedeværelse i Norge og nordområdene viser allierte at de er forpliktet til forsvaret av Norge. Samtidig som jeg er urolig fordi Norge og hele verden er rammet av en pandemi, må vi ha et operativt forsvar av Norge. En naturlig del av dette er samtrening med allierte. Kombinert med robuste smitteverntiltak, sikrer beslutningen om å videreføre ordningen med innreisekarantene i mindre kohorter at alliert trening, øving og tilstedeværelse i Norge kan gjennomføres tilnærmet som planlagt i 2021, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Regjeringen har også besluttet at Forsvaret og Forsvarsdepartementet etablerer en kanal for dialog mot helsemyndighetene for rask utveksling av informasjon om smittesituasjonen blant de allierte styrkene og smittesituasjonen i deres respektive hjemland, slik at vi til enhver tid er oppdatert på situasjonen, ikke minst dersom det blir identifisert muterte virus som gjør det nødvendig å tilpasse smitteverntiltakene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.