Vil stanse juks med kongekrabbe

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeriministeren skjerper kontrollen med fangst og salg av kongekrabbe. De nye reglene skal bidra til mindre juks, bedre dyrevelferd og bedre mattrygghet.

- Fangst av kongekrabbe skjer over store områder, som er vanskelige å kontrollere. Vi vet dessverre at kongekrabbe selges svart. Det har også kommet meldinger om dårlig hygiene og brudd på dyrevelferden. Derfor kommer det nå flere innstramminger, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt endringer i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe. De største endringene innebærer tiltak som styrker kontrollen med omsetning av kongekrabbe. I tillegg økes omsetningskravet for å få full kongekrabbekvote. Se lenke til forskriftene nederst i saken. 

Salg fra biler og boder

Fra 1. mai 2019 må såkalte mobile kjøpestasjoner, det vil si biler og boder som kjøper og selger kongekrabbe, være godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstille Mattilsynets krav til hygiene og dyrevelferd.

– Det skal fortsatt være mulig å kjøpe kongekrabbe fra biler, men vi innfører nye og strengere krav. Dette gjør vi av hensyn til kontroll, dyrevelferd og matsikkerhet, sier Nesvik.  

Samleteiner

Fiskeriministeren strammer også inn bruken av samleteiner.

– Jeg mener de nye kravene til bruk av samleteiner sikrer kongekrabben som sjømatprodukt på en god måte, og ivaretar hensynet til både kontroll og dyrevelferd. Kongekrabbe er og skal være et kvalitetsprodukt som oppnår høy pris i markedet, da må vi også skjerpe kravene til hvordan vi håndterer krabbene, sier fiskeriministeren.

Fiskerne skal fortsatt ha mulighet til å bruke samleteiner, men det innføres nye krav til utforming av samleteinene, nytt røktingskrav og krav om sporingsutstyr (AIS) på teinene. Det vil ikke være tillatt å lagre  mer kongekrabbe i samleteiner enn fartøyets kvote, eller å frakte kongekrabbe i samleteiner. Fra 1. mai vil heller ikke fiskemottak ha mulighet til å bruke samleteiner.

Innstramming av kravene til kjøp fra biler og boder, og bruk av samleteiner skal gjelde både innenfor og utenfor det kvoteregulerte området.

-Vi har også vurdert å innføre krav til merking av kongekrabbe slik at den kan spores, men vi må utrede dette nærmere før et slikt krav kan innføres, sier Nesvik.

Hever kravet for å få full kvote

Det har lenge vært varslet at inntektskravet for full kvote vil øke.

-  Fra 1. januar blir det slik at fiskere må ha fisket andre fiskeslag for over 200 000 kroner året før for å få full kongekrabbekvote. Det er viktig å understreke at kongekrabbefisket er et tilleggsfiske, og ikke et selvstendig fiskeri, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Totalkvoten for 2019 er allerede fastsatt til 1400 tonn. Av dette avsettes 10 tonn til turistfiske, 2 tonn til forskningsformål og 1 tonn til fritidsfiske.  I 2019 skal det også tilrettelegges for forskningstokt og det innføres utkastforbud for død eller døende kongekrabbe i det kvoteregulerte området fra 2019.

Fiskeriministeren innfører følgende kontrolltiltak:

- Det innføres krav om at mobile kjøpestasjoner må godkjennes av Mattilsynet, herunder krav til hygiene og dyrevelferd – kravet iverksettes 1. mai

- Det innføres krav om at hovedmottak skal varsle Fiskeridirektoratets regionkontor minst 12 timer før mottak til mobilt kjøpested og før bilen ankommer stedfast anlegg. Dette skal gjøres gjennom etablert SMS-rapportering for kongekrabbe.

- Det innføres krav om posisjonsrapportering for kjøpere som registreres som mobile mottak av kongekrabbe – krav iverksettes fra 1. mai.

- Det innføres krav til utforming av samleteiner (rette vegger, utspiling oppe og nede og minst en vegg i teinene har oppløselig tråd) og krav om AIS-sporingsutstyr på teinene. Krav iversettes fra 1. mai. Dette kravet kommer i tillegg til dagens krav om melding til Kystvaktsentralen.

- Det tillates ikke lagret mer kongekrabbe i samleteine enn fartøyets kvote.

- Det innføres krav om at samleteiner må røktes annen hver dag.

- Det innføres forbud mot at fiskemottak kan bruke samleteiner. Krav iverksettes fra 1.mai.

- Det innføres krav om at samleteiner må stå på 20 meter eller dypere.

-Det blir forbudt å frakte kongekrabbe i samleteiner.

De nye reguleringene medfører også endringer i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen og forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området.

Forskrifter kunngjort Lovdata 27.12.18:

Forskrift om endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område (pdf).

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst i 2019 (pdf)