Erklæring frå EU-formannskapet om Rådets felles posisjon 2006/276/FUSP av 10. april 2006 om restriktive tiltak mot visse tenestemenn i Kviterussland og om oppheving av Rådets felles posisjon 2004/661/FUSP

Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om Rådets felles posisjon 2006/276/FUSP av 10. april 2006 om restriktive tiltak mot visse tenestemenn i Kviterussland og om oppheving av Rådets felles posisjon 2004/661/FUSP

Rådets felles posisjon 2006/276/FUSP av 10. april 2006 om restriktive tiltak mot visse tenestemenn i Kviterussland og om oppheving av Rådets felles posisjon 2004/661/FUSP vart offentleggjort 11. april 2006 i Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. L 101/06 s. 5.

Dei tiltredande landa Bulgaria og Romania, søkjarlanda Kroatia* og Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia*, dei potensielle søkjarlanda Albania, Bosnia-Hercegovina og Serbia og Montenegro, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, og EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeids­området, sluttar seg til denne erklæringa.

* Kroatia og Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.

Vedlegg