Rapporter om resultater og erfaringer av UD's arbeid mot menneskehandel

Det er bevilget og planlagt ca 252 millioner kroner til bekjempelse av menneskehandel i perioden 2000-2010. Den finansielle støtten er gitt i henhold til Regjeringens gjeldende interdepartementale handlingsplaner mot menneskehandel i perioden hvor Utenriksdepartementet har særlig ansvar for forebygging og reintegrering av ofre.

Siden 2000 har Utenriksdepartementet støttet prosjektet og programmer med formål om å bekjempe menneskehandel. Totalt er det bevilget og planlagt ca 252 millioner kroner til bekjempelse av menneskehandel i perioden 2000-2010. Den finansielle støtten er gitt i henhold til Regjeringens gjeldende interdepartementale handlingsplaner mot menneskehandel i perioden hvor Utenriksdepartementet har særlig ansvar for forebygging og reintegrering av ofre.


UD ba i januar 2008 Norad om å utføre en gjennomgang av innsatsen mot menneskehandel. Hovedformålet med gjennomgangen er å få kunnskap og dokumentasjon på hvilke resultater og erfaringer som har kommet ut av den UD finansierte menneskehandelsinnsatsen. Det var også et ønske å kombinere dette med å se UDs innsats i en større internasjonal sammenheng samt å utrede mer i dybden profilen på dagens prosjektportefølje på menneskehandel.


Gjennomgangen er delt i deler som er utgitt som separate rapporter. Felles for de tre rapportene er fokuset på resultater og erfaringer fra arbeidet mot menneskehandel:


1. Utrygg trafikk – Kartlegging av internasjonale trender innen menneskehandel (pdf)
Rapporten er en litteraturstudie som gir en innføring og oversikt over
menneskehandelsproblematikken og tar for seg internasjonale trender og statistikk samt oppsummerer erfaringer fra arbeidet mot menneskehandel så langt.

Review of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs Portfolio on Human Trafficking, Norad report 9/2009 Discussion (pdf)


2. Stopp menneskehandelen! Dokumentstudie av Utenriksdepartementets portefølje på menneskehandel 2003-2009.  (pdf)
Rapporten vurderer prosjektporteføljens totale profil spesielt i forhold til Regjeringens handlingsplaner mot menneskehandel i perioden 2003-2009. Rapporten ser også på hva som er gjort av evalueringer og gjennomganger av norsk finansierte prosjekter og hvilke resultater disse kan vise til.


3. Shady Traffick. Review of the portfolio supported by the Norwegian Ministry for Foreign Affairs on combating trafficking in human beings. (pdf)
Basert på de to foregående rapportene, som viste begrenset dokumentasjon av resultater og erfaringer, besluttet Norad å få utført en egen ekstern gjennomgang. Et utvalg prosjekter på Vest-Balkan er gjennomgått av Christian Michelsens Institutt. Gjennomgangen vurderer prosjektene men vekt på resultater, erfaringer og overføringsverdi til andre regioner.