Norden - verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030

1. januar 2022 overtok Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. Norge ønsker å styrke det nordiske samarbeidet og satse på et grønt, konkurransedyktig og bærekraftig Norden.

Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et arbeidsprogram for samarbeidet gjennom året. 

Programmet for Norges formannskapet i Nordisk ministerråd 2022 følger de tre strategiske satsingsområdene i Visjon 2030:

  • Et grønt Norden.
  • Et konkurransedyktig Norden.
  • Et sosialt bærekraftig Norden.

Se hele det norske formannskapsprogrammet her.

– Vi skal gjøre vårt for å sikre at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han la fram det norske formannskapsprogrammet under Nordisk råds sesjon i høst.

I hver nordiske regjering er det én statsråd som har ansvaret for det nordiske samarbeidet. I den norske regjeringen er det Anne Beathe Tvinnereim som er nordisk samarbeidsminister, i tillegg til å være utviklingsminister. Hun skal lede det nordiske ministersamarbeidet og formannskapet fra norsk side.

– Norden skal være en foregangsregion i arbeidet for FNs bærekraftsmål og grønn omstilling. Slik kan et godt nordisk samarbeid bidra til viktige framskritt ikke bare i vår egen region, men også i resten av verden, sier nordisk samarbeidsminister Tvinnereim.

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet og består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Sverige, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus.

Nordisk utenrikspolitisk samarbeid (N5) er den strategiske dialogen mellom de nordiske utenriksministrene. I 2022 overtar Norge formannskapet i N5 som betyr at utenriksministeren vil lede møtene.