Bruk av oljeinntekter i årene framover

Handlingsregelen sikter mot at bruken av olje- og fondsinntekter over tid skal følge den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). I St.meld. nr. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017 varslet regjeringen at det fra nå av legges til grunn en forventet realavkastning på 3 pst. i SPU, mot tidligere 4 pst. Retningslinjene er fleksible. Det skal legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien, for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

I årene fremover er veksten i Statens pensjonsfond utland ventet å bli mindre enn i de årene vi har bak oss. Det skyldes først og fremst at statens netto inntekter fra petroleumsvirksomheten anslås å bli lavere, noe som gir mindre avsetninger i fondet. Norsk petroleumsproduksjon passerte toppen allerede midt i forrige tiår, og fallet i oljeprisen har trukket ned verdien av produksjonen. I tillegg er det utsikter til noe lavere realavkastning i fondet.

Da Stortinget sluttet seg til retningslinjene, ble det understreket at økningen i bruken av petroleumsinntekter bør rettes inn mot tiltak som kan øke produktiviteten, og dermed vekstevnen, i resten av økonomien. En enstemmig finanskomité pekte på at skatte- og avgiftspolitikken og satsing på infrastruktur, utdanning og forskning er viktig for å få en mer velfungerende økonomi.