Bruk av oljeinntekter i årene fremover

Handlingsregelen sikter mot at bruken av oljeinntekter over tid skal følge den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). I St.meld. nr. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017 varslet Regjeringen Solberg at det fra 2018 av legges til grunn en forventet realavkastning på 3 pst. i SPU, mot tidligere 4 pst. Et samlet storting sluttet seg til dette. Retningslinjene er fleksible. Det skal legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien, for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

I årene fremover er veksten i Statens pensjonsfond utland ventet å bli mindre enn i de årene vi har bak oss. Det må både ses i sammenheng med lavere petroleumsinntekter for staten enn før og at anslaget for forventet realavkastning i fondet er nedjustert fra 4 til 3 pst.

Da handlingsregelen ble innført i 2001, ble det understreket at økningen i bruken av oljeinntekter måtte brukes til å øke vekstevnen i norsk økonomi. Ved behandlingen av Perspektivmeldingen 2017 viste en enstemmig finanskomité til at Stortinget i 2001 understreket at oljeinntektene ikke måtte bli en unnskyldning for ikke å gjennomføre nødvendige systemreformer, og en samlet finanskomité stilte seg bak hovedprioriteringen fra 2001 om at pengebruken skal rettes inn mot infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser.