Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å bevilge 60 mill. kroner til innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1. januar 2017.

Stortinget vedtok 7. april 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det følger av stortingsvedtaket at lovendringen ikke skal iverksettes før kommunene blir kompensert for eventuelle merutgifter lovendringen medfører. 

Formålet med aktivitetsplikt 

Formålet med vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner som har praksis for å stille slike vilkår, viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere. Nyere forskning viser også at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder.

Regjeringen har derfor kommet fram til at det er mest hensiktsmessig i første omgang å innføre aktivitetsplikt til sosialhjelpsmottakere under 30 år.

Kommunale kostnader

Den foreslåtte bevilgningen tilsvarer den beregnede kommunale merkostnaden ved innføring av en slik plikt. Saken er drøftet med KS.