ESA og studiestøtte

-Norsk utdanningsstøtte til utenlandsstudier må endres etter krav fra ESA. Hvilke endringer som vil komme, vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet for 2015. Vi vil unngå en ordning der vi eksporterer norske velferdsytelser ut av landet, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Formålet med utdanningsstøtteordningen er å sikre det norske arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft og å sikre lik rett til utdanning for norsk ungdom. Regjeringen vil derfor at studentene i størst mulig grad skal returnere til Norge etter endt utdanning for å bruke sin kompetanse her. For å oppnå dette, må studenten ha en tilknytning til Norge før utdanningen i utlandet starter. Dette gjelder både for norske statsborgere og for EØS-borgere.  For EØS-borgere må det for det første foreligge en rett til likebehandling som arbeidstaker eller familiemedlem til arbeidstaker i Norge. I tillegg er det tillatt etter EØS-retten til å stille noen krav til tilknytning til landet for å sikre at formålet om retur blir oppnådd.

-Det er viktig for Norge at en stor andel av studentene tar utdanning i utlandet, siden disse tilegner seg internasjonal kompetanse som er viktig for samfunnet og arbeidslivet. Vi har en god støtteordning som legger til rette for dette, og det skal vi fortsatt ha. Vi er forpliktet etter EØS-avtalen til å likebehandle en del EØS-borgere med norske statsborgere. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor mange som vil bli omfattet av eventuelle endringer, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

ESA åpnet denne saken mot Norge ved et brev i november 2013. Norske myndigheter svarte på brevet 1. mars 2014. I svaret uttalte regjeringen at den ville foreslå endringer i regelverket for utdanningsstøtte når det gjelder vilkåret om faglig sammenheng mellom arbeid og utdanning for EØS-arbeidstakere i Norge. Regjeringen uttalte også at det ville bli vurdert endringer i vilkårene om botid i Norge og norskkunnskaper, med sikte på justeringer av tilknytningskravene. Hvilke endringer som vil bli foreslått vil komme fram i forslaget til statsbudsjett for 2015, slik at eventuelle endringer får virkning fra og med undervisningsåret 2015-2016. Forslaget til statsbudsjett legges frem i oktober.

Bakgrunn:

EFTAs overvåkningsorgan ESA oppfordrer Norge til å endre regelverket for støtte til utenlandsstudier for å sikre rettighetene til arbeidstakere fra andre EØS-land og deres familier.

Etter dagens norske regler må en student, for å kunne få støtte til studier i utlandet, ha bodd sammenhengende i Norge i minst to av de siste fem årene. I tillegg stilles det krav til studentens norskkunnskaper. Videre kan EØS-arbeidstakere i Norge kun få studiestøtte dersom utdanningen har faglig sammenheng med arbeidet deres. Et slikt krav gjelder ikke for norske statsborgere. På bakgrunn av rettspraksis fra EU-domstolen, blant annet nyere dommer mot Danmark, Luxembourg og Nederland, mener ESA at de norske kravene er i strid med EØS-reglene om fri bevegelighet av personer.

Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

 

Til toppen