Ber kunnskapssektoren ta beredskapsarbeidet på alvor

– Svært mange mennesker tilbringer store deler av dagen sin i kunnskapssektoren. De skal ha en trygg hverdag. Alle barnehager, skoler, universiteter og høyskoler må ha beredskapsplaner, og alle må øve på dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

En undersøkelse Utdanningsdirektoratet gjennomførte høsten 2015 viser at 85 prosent av skolene har beredskapsplaner for å dekke alvorlige skolehendelser. Dette er en økning fra 79 prosent i forrige års undersøkelse.

– 15 prosent av skolene mangler beredskapsplaner for alvorlige hendelser. Det er for dårlig. Her må skoler og skoleeiere ta ansvaret sitt. I tillegg har kun 69 prosent av skolene videreutviklet eller forbedret sine beredskapsplaner i løpet av de tre siste skoleårene. Dette tallet burde vært høyere, sier Røe Isaksen.

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker, ekstremvær og flom, klimaproblemer eller tilsiktede handlinger fra mennesker. De store teknologiske endringene gir også utfordringer. Dette gjør at aktører på ulike nivåer må planlegge og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge at det inntreffer uønskede hendelser og minske konsekvensene av de hendelsene som likevel inntreffer.

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Men alle nivåer og aktører i sektoren må være seg sitt ansvar bevisst.

Revidering
For å bidra til en systematisk og god oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, utviklet Kunnskapsdepartementet i 2011 et overordnet styringsdokument for dette arbeidet. Styringsdokumentet foreligger nå i revidert versjon.

 – Vi har et stor ansvar i kunnskapssektoren. Det reviderte styringsdokumentet skal legge til rette for at hele sektoren kan nå det felles målet om at 1,6 millioner barnehagebarn, elever, studenter og ansatte skal være trygge. Jeg har en klar forventning om at hele kunnskapssektoren tar dette ansvaret på alvor, sier kunnskapsministeren. 

Til toppen