Delutredning 1 fra Verdipapirlovutvalget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin første delrapport til Finansdepartementet, med forslag til endringer i verdipapirhandellov- og forskrift.

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF) mv. Utvalget har blant annet lagt opp til at den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap bortfaller, og at det innføres flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter. Utvalget foreslår videre å presisere at Finanstilsynet skal føre tilsyn med rapportering om betaling til myndigheter etter verdipapirhandelloven § 5-5a, såkalt land for land rapportering, i medhold av de bestemmelsene som gjelder for tilsyn med utsteders finansielle rapportering. For å øke tilgjengeligheten foreslår utvalget at utsteder skal offentliggjøre rapporten på sin hjemmeside.

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt 22.mai 2015, og ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Utvalget skal avgi ytterligere to delutredninger, blant annet om gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til direktiv og forordning om markeder i finansielle instrumenter (MiFID II/MiFIR) og forordning om markedsmisbruk (MAR). Finansdepartementet tar sikte på å følge opp delutredningene med separate lovforslag.

 

Les mer: