Virkninger av nytt inntektssystem for kommunene i Rogaland

 Anslag frie inntekter 2016Fordelings-virkninger ny kostnads-nøkkelFordelings-virkninger av gradert basis-tilskuddFordelings-virkninger av regional-politiske tilskuddAnslag førsteårs-virkninger
 

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

 

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

Eigersund

51 679

176

-123

15

688

Sandnes

51 172

-255

162

15

542

Stavanger

52 666

-146

196

15

686

Haugesund

49 598

249

78

15

961

Sokndal

57 245

265

-646

-17

320

Lund

57 580

44

-576

-53

320

Bjerkreim

57 675

-615

-628

-941

320

49 321

-180

-51

15

404

Klepp

50 171

-231

-69

15

335

Time

50 914

-10

-75

15

550

Gjesdal

51 131

-220

-202

15

320

Sola

53 897

-153

21

15

503

Randaberg

53 168

-37

-307

15

320

Forsand

75 533

279

-1 413

15

320

Strand

52 655

16

-193

15

458

Hjelmeland

63 393

-440

243

15

437

Suldal

64 468

-615

243

15

320

Sauda

57 101

509

-675

-87

366

Finnøy

62 379

-162

-104

-854

320

Rennesøy

57 235

-846

-541

15

320

Kvitsøy

87 385

2 280

243

-5 110

320

Bokn

75 297

1 523

-1 210

-3 149

320

Tysvær

53 015

-685

-151

15

320

Karmøy

48 674

-282

108

15

461

Utsira

155 350

6 081

243

-7 956

320

Vindafjord

56 049

-325

-131

15

320

Tabellforklaring

Tabellen viser fordelingsvirkninger av forslag til ny kostnadsnøkkel, endret kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Fordelingsvirkningene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i kroner per innbygger, basert på innbyggertall per 1.1.2015.

Kolonne 1

Kolonnen viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett 2016. Kroner per innbygger.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser den isolerte fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd.

Kolonne 3

Kolonnen viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg.

Kolonne 5

Kolonnen viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2, 3 og 4), inkludert et anslag på inntektsgarantiordningen i 2017 og anslått vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017.

Gjennom inntektsgarantiordningen får alle kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. For å gi et anslag på virkningen i 2017 er det lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 milliarder kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger).

Samlet sett gir kolonne 5 en illustrasjon av hvordan effekten av endringene i inntektssystemet vil bli for den enkelte kommune i 2017. Hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av nye befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.