DNA-testing i familieinnvandringssaker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå skal søkere og referansepersoner i familieinnvandringssaker pålegges å avlegge DNA-test for å kunne fastslå familierelasjonen. Det foreslår Regjeringen i et lovforslag.

– Det er et problem når utlendinger forsøker å få oppholdstillatelse i Norge på uriktig grunnlag. DNA-testing kan forhindre dette, og derfor er det et viktig bidrag til at kun folk som har krav på opphold får det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår for Stortinget å gjøre endringer i utlendingsloven slik at utlendingsmyndighetene kan pålegge en utlending å avlegge en prøve for DNA-analyse i saker der det er nødvendig for å fastslå om det eksisterer en familierelasjon. I dag kan myndighetene kun anmode utlendingen om å avlegge en slik prøve til DNA-analyse.

– Vi skal ikke tvinge noen til å avlegge DNA-test, men vi vil være helt tydelige på at i de fleste tilfeller vil søknaden avslås hvis man nekter å avlegge DNA-test. Det vil også søkerne bli gjort oppmerksomme på, sier Mæland.

Det er viktig at utlendingsmyndighetenes avgjørelser baserer seg på et så godt og korrekt grunnlag som mulig. Bruk av falske dokumenter for å få opphold i Norge er ikke uvanlig. Dette gjelder også i saker hvor familierelasjon er et sentralt vilkår for tillatelsen, slik som i familieinnvandringssaker. For mange nasjonalitetsgrupper kan det dessuten være utfordrende å skaffe til veie dokumenter som i tilstrekkelig grad sannsynliggjør identitet og familierelasjon. Departementet ønsker med dette forslaget å motvirke at det gis tillatelser på bakgrunn av familierelasjoner som ikke er reelle.

– Det er ikke uvanlig at man forsøker å bruke falske dokumenter for å få opphold i Norge. Det gjelder også i familieinnvandringssaker. En DNA-test kan avsløre slike falske dokumenter, sier justisministeren.

Prop. 49 L (2019–2020) Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)