Prop. 49 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til flere endringer i utlendingsloven. Det ene lovendringsforslaget gir utlendingsmyndigheten adgang til å kunne pålegge en utlending å avlegge en prøve for DNA-analyse i saker der det er nødvendig for å fastslå om det eksisterer en familierelasjon.  I dag kan det kun anmodes om at det avlegges en slik prøve til DNA-analyse. Proposisjonen inneholder også forslag om å innføre varig utestengelse fra au pair-ordningen for vertsfamilier som utnytter au pairer. Dette gjelder både når vertsfamilien har brutt vilkårene for au pair-tillatelse, og når en person i vertsfamilien har begått straffbare forhold mot au pairen. Etter gjeldende rett kan det bare ilegges midlertidig utestengelse for slike forhold, med en maksimal varighet på henholdsvis fem og ti år. I tillegg inneholder forslaget også andre lovendringer for å styrke au pairenes rettsstilling, nærmere bestemt at utestengelse også kan ilegges for mindre alvorlige forhold og også at utestengelse kan ilegges på et tidligere tidspunkt enn etter gjeldende rett. Videre inneholder proposisjonen forslag til enkelte språklige endringer i utlendingslovens bestemmelser om avledete rettigheter til EØS-borgeres familiemedlemmer, og om tiltak ved arbeidsgivers brudd på regler som verner om arbeidstakerens lønns- eller arbeidsvilkår i forbindelse med arbeidsinnvandring.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget